Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

11 marca 2021

Numer raportu: 03/2021
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 11 marca 2021r. umowy z Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający) na wykonanie zamówienia pn. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”, znak sprawy: PN/58/20/VBC.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.
Maksymalna łączna wartość przedmiotu zamówienia wynosi 8 281 959,00 zł brutto w tym:

1) zamówienie podstawowe (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 150 266,00 zł brutto;
2) prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 4 131 693,00 zł brutto.
Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 45 dni od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji, jak również podjąć decyzję o nie skorzystaniu z prawa opcji. W ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem, w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.

Na podstawie umowy, Wykonawca, udzieli Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.
W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
• niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
• niedotrzymanie terminu realizacji umowy dla prawa opcji: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
• niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie odbioru technicznego/ilościowego: 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
• niedotrzymanie terminu realizacji umowy w zakresie usunięcia awarii oraz czasu reakcji: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,
• niezapewnienie poprawek do oprogramowania: 2 000,00 zł (słownie: słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione,
• niewykonanie serwisu prewencyjnego: 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od uzgodnionego terminu,
• niedotrzymanie terminu dostawy projektu technicznego oraz dokumentacji powykonawczej: 1 000,00 zł (słownie: tysiąca złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
• odstąpienie od umowy: 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Łączna odpowiedzialność z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Podpisanie Umowy jest wynikiem wybrania, przez Zamawiającego, oferty WASKO S.A., jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa macierzy dyskowych Hitachi VSP G800”, znak sprawy: PN/58/20/VBC, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z dnia 24 lutego 2021 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego