Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

20 listopada 2017

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 20 listopada 2017 r. umowy z firmą Beskid Media Sp. z o.o. z siedzibą w Kętach (Zamawiający) na zaprojektowanie i budowę sieci światłowodowej szerokopasmowego dostępu do internetu. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe wykonanie sieci szerokopasmowej („zaprojektuj i wybuduj”) w technologii FTTH na terenie obszaru inwestycyjnego nr 3.2.24.44b „Bielski część B”. Wartość umowy wynosi 17,2 mln zł netto (21,2 mln zł brutto). Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 30 kwietnia 2020 r.Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”. Głównym celem projektu jest wybudowanie szerokopasmowej sieci światłowodowej o standardzie NGA, zapewniającej dostęp do sieci Internet o przepustowości minimum 100Mbit/s.Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie sieci, w tym m.in.:
 • przygotowanie projektu budowlano-wykonawczego z wymaganymi pozwoleniami, zgłoszeniami i uzgodnieniami w wersji cyfrowej i papierowej,
 • wykonanie prac budowlanych, w tym rurociągów telekomunikacyjnych, sieci doziemnej, linii napowietrznej,
 • instalacja szaf wewnętrznych i zewnętrznych,
 • budowa przyłączy energetycznych,
 • instalacja szafy wewnętrznej z pełnym wyposażeniem, do którego należą urządzenia, jak: ODF, switch, router, access point wi-fi, wraz z zasilaniem,
 • prace związane z budową sieci kablowej,
 • wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej
 • dostawa kompletu materiałów do budowy części pasywnej sieci FTTH,
 • dostawa i uruchomienie urządzeń części aktywnej GPON,
 • wykonanie przyłączy do odbiorców sieci wraz z montażem i uruchomieniem terminala ONT.
 WASKO S.A. udzieli w ramach realizacji umowy, od zakończenia przedsięwzięcia u Zamawiającego, z tytułu rękojmi za wady, gwarancji na okres 60 miesięcy oraz gwarancji jakości na okres 60 miesięcy.W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
 • za opóźnienie w rozpoczęciu wykonywania prac projektowych i/lub Robót budowalnych w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak, niż 50 % Wynagrodzenia brutto,
 • za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak, niż 60% Wynagrodzenia brutto,
 • za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych etapów Robót określonych w Harmonogramie Robót w wysokości 0,5 % Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak, niż 50% Wynagrodzenia brutto,
 • za opóźnienie w dostarczeniu Dokumentacji Powykonawczej w wysokości 0,25% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak, niż 50% Wynagrodzenia brutto,
 • za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorach w wysokości 0,5% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad lub usterek, nie więcej jednak, niż 50% Wynagrodzenia brutto,
 • za opóźnienie w dostarczeniu zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, w wysokości 0,25% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak, niż 30% Wynagrodzenia brutto,
 • za naruszenie przez Wykonawcę jakiegokolwiek z postanowień, zasad i warunków określonych w „Zasadach i warunkach finansowych pozyskiwania przez Wykonawcę tytułów prawnych do nieruchomości na rzecz Zamawiającego” i/lub „Wymaganiach dla Sieci NGA” w wysokości 0,25% Wynagrodzenia brutto za każdy przypadek naruszenia,
 • za odstąpienie od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% Wynagrodzenia brutto,
 • za inne wyżej nie wymienione naruszenia przez Wykonawcę obowiązków umowy (odpowiedzialność w stosunku do Zamawiającego i osób trzecich za wszystkie szkody powstałe w związku z prowadzeniem Robót, obowiązek ubezpieczenia mienia i osób od wszystkich ryzyk projektowych i budowlanych) w wysokości 0,25% Wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia.
Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia organizowanym przez firmę Beskid Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 31 z dnia 11.10.2017 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego