Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

29 października 2019

Numer raportu: 29/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 29 października 2019 r. od spółki zależnej COIG S.A. o podpisaniu w dniu 29 października 2019 umowy (zwanej dalej Umową) pomiędzy Skarbem Państwa – Centrum Zasobów Informatycznych z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), a COIG S.A. (Wykonawca) z siedzibą w Katowicach na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Budowa i wdrażanie ośrodków przetwarzania danych i archiwizacji danych”.

Przedmiotem umowy jest utworzenie w infrastrukturze Zamawiającego dwuośrodkowego Centrum Przetwarzania Danych – platformy wirtualizacji w architekturze konwergentnej w Ośrodkach Przetwarzania Danych Zamawiającego w Bydgoszczy i Gdyni – wraz z Systemem Centralnego Backup’u w trzech lokalizacjach.

W zakres przedmiotu umowy wchodzi:
– dostawa urządzeń i oprogramowania;
– montaż, uruchomienie i wdrożenie dostarczonego rozwiązania;
– przekazanie wdrożonego rozwiązania wraz z wykonaną dokumentacją projektową i wdrożeniową;
– migracja systemów informatycznych Zamawiającego na wdrożone środowisko;
– przeprowadzenie szkolenia.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 56.076.180,02 PLN brutto w tym:
– 30.421.447,32 PLN brutto – wartość zamówienia gwarantowanego (wynagrodzenie gwarantowane),
– 25.654.732,70 PLN brutto – wartość zamówienia objętego prawem opcji obejmującego dostawę serwerów typu Blade, system wirtualizacji, system macierzy dyskowej, infrastrukturę serwerową oraz infrastrukturę macierzową.

Termin wykonania przedmiotu umowy: 30.11.2020 r.

Na dostarczony sprzęt i zbudowane Centrum Przetwarzania Danych Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od daty odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego.

W Umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
1. w razie odstąpienia od umowy w całości lub w części – w wysokości 20% wynagrodzenia gwarantowanego brutto, należnego odpowiednio za realizację całości przedmiotu umowy lub jego niezrealizowanej części;

2. w razie odstąpienia od umowy w zakresie zamówienia objętego prawem opcji w całości lub w części niezrealizowanej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 20% wynagrodzenia brutto należnego odpowiednio za realizację całości zamówienia objętego prawem opcji lub jego niezrealizowanej części;

3. za opóźnienie w dostawie sprzętu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia gwarantowanego brutto, za każdy dzień opóźnienia w stosunku do wskazanych terminów;

4. za opóźnienie w realizacji zamówień objętych prawem opcji – w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto stanowiącego równowartość danego zamówienia w ramach danej opcji, za każdy dzień opóźnienia liczonego od upływu terminu realizacji określonego w zamówieniu;

5. za opóźnienie wynikające z naprawy (wymiany) wadliwego przedmiotu umowy na nowy, wolny od wad – w wysokości 0,01% wynagrodzenia gwarantowanego brutto, za każdy dzień opóźnienia;

6. za opóźnienie w czasie reakcji serwisu na zgłoszony problem – w wysokości 200,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia;

7. w przypadku realizacji zamówienia przez osoby inne niż wskazane w umowie, bez zgody Zamawiającego i na warunkach określonych w umowie – w wysokości 5% wynagrodzenia gwarantowanego brutto;

8. w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego umową na dostarczenie przed planowanym terminem dostawy sprzętu Karty Wyrobu – w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Łączna wysokość kar umownych, do jakich naliczenia jest uprawniony Zamawiający na podstawie umowy, nie przekroczy 50% kwoty wynagrodzenia gwarantowanego.

W przypadku gdy szkoda spowodowana niewykonaniem obowiązków wynikających z umowy przekroczy wysokość kar umownych, Zamawiający będzie uprawniony, niezależnie od kar umownych, dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 28/2019 z dnia 22 października 2019 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego