Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

04 września 2020

Numer raportu: 31/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 04 września 2020r. pomiędzy spółką zależną COIG S.A. i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie (Zamawiający) umowy na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wdrożenie e-usługZarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 04 września 2020r. pomiędzy spółką zależną COIG S.A. i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie (Zamawiający) umowy na wykonanie zamówienia publicznego pn. Wdrożenie e-usług publicznych, wewnątrzadministracyjnych, nowych rozwiązań IT oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów w ramach realizacji Projektu „Nowoczesna Policja dla Małopolski” (Umowa), nr sprawy: ZP.46.2020.

Przedmiotem Umowy jest wdrożenie sześciu e-usług publicznych, wdrożenie trzech usług wewnątrzadministracyjnych, wdrożenie nowych rozwiązań IT w administracji w zakresie: cyfryzacji dostępu, usprawnienia komunikacji pomiędzy osobą pokrzywdzoną a funkcjonariuszem prowadzącym daną sprawę oraz modernizacja systemu obiegu dokumentów, wraz z niezbędną infrastrukturą teleinformatyczną.

Zamawiający wymaga 5 letniej gwarancji od daty zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru na elementy Systemu: macierze, biblioteka taśmowa, serwery środowiska usług katalogowych w PSTD, biblioteki środowiska usług katalogowych w PSTD, przełączniki SAN/Ethernet środowiska usług katalogowych w PSTD, urządzenia rdzenia MPLS (TYP A i TYP B) oraz 3 letniej gwarancji od daty zatwierdzenia końcowego protokołu odbioru na pozostałe elementy Systemu, w tym wsparcie techniczne i konsultacje.

Termin wykonania Umowy wynosi 11 miesięcy od daty zawarcia.
Wartość Umowy: 26 777 100,00 zł brutto.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
• 0,02% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji danego etapu Umowy;

• 0,2% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w realizacji Umowy, nie więcej jednak niż 15% wartości brutto Umowy, nawet jeżeli opóźnienie dotyczyłoby jedynie części zamówienia;

• 15% wartości brutto Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

• 0,01% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w przystąpieniu do odbioru danego etapu lub odbioru końcowego przedmiotu umowy, licząc od dnia następnego po terminie, w którym odbiór miał być zakończony;

• 0,003% wartości brutto Umowy za każdy dzień opóźnienia w przeprowadzeniu ze skutkiem pozytywnym weryfikacji poprawności i kompletności kodu źródłowego poprzez jego asemblację zakończoną postacią wynikową poprawnie działającej wersji oprogramowania;

• 0,002% wartości brutto Umowy za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia w realizacji obowiązków gwarancyjnych, jeśli termin oznaczony jest w godzinach lub 0,005% wartości Umowy brutto, jeśli termin oznaczony jest w dniach;

• W przypadku nieskierowania do realizacji Umowy choć jednej osoby niepełnosprawnej w rozumieniu Ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł za każdą stwierdzoną osobę za każdy dzień;

• W przypadku stwierdzenia nieskierowania do realizacji umowy osoby o kwalifikacjach i doświadczeniu wskazanych w ofercie przetargowej w zakresie kryteriów oceny ofert, Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 5000 zł za każdy stwierdzony przypadek za każdy dzień. Łączna wysokość kar umownych liczonych odrębnie w odniesieniu do każdej ze stron, nie może przekroczyć 15% wartości Umowy brutto. Zamawiający uprawniony jest do żądania odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych, a także dochodzenia roszczeń z tytułu innych szkód, na zasadach ogólnych. O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 21/2020 z dnia 24 lipca 2020r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego