Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

02 czerwca 2020

Numer raportu: 10/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 02 czerwca 2020 r. od spółki zależnej COIG S.A. o podpisaniu w dniu 01 czerwca 2020r. umowy serwisowej (zwanej dalej Umową) pomiędzy Polską Grupą Górniczą S.A. z siedzibą w Katowicach (Zamawiający), a COIG S.A. z siedzibą w Katowicach (Wykonawca) umowy serwisowej na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem dla wszystkich jednostek organizacyjnych Polskiej Grupy Górniczej S.A.” , numer postępowania 531900462.

Przedmiotem Umowy jest zapewnienie wsparcia serwisowego aktualnie eksploatowanego przez Zamawiającego systemu informatycznego SZYK2, wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem, dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zamawiającego, w tym usług:

a) administracji i serwisu oprogramowania;
b) rozwoju oprogramowania;
c) usług dodatkowych dla oprogramowania;
d) udostępnienia zasobów sprzętowo-systemowych Centrum Przetwarzania Danych Wykonawcy;
e) administracji Zapasowym Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego;
f) kolokacji dla Systemu Kadrowo-Płacowego SZYK2/KZP2;
g) administracji środowiskiem Hurtowni Danych udostępnionym w Centrum Przetwarzania Danych Zamawiającego.

Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy, trwający od 01.06.2020 r. do 31.05.2024 r. Maksymalna Wartość Umowy, po dokonaniu ograniczenia przez Zamawiającego części zakresu oferowanych Usług Rozwoju i Usług Dodatkowych oraz po uwzględnieniu opustu udzielonego przez Wykonawcę wynosi 122.975.328,17 PLN brutto, tj. 99.979.941,60 PLN netto, w tym: a) wartość usług ryczałtowych 120.732.617,02 PLN brutto tj. 98.156.599,20 PLN netto,

b) wartość budżetu na usługi rozwoju i dodatkowe 2.242.711,15 PLN brutto tj. 1.823.342,40 PLN netto.
Jeżeli w trakcie obowiązywania Umowy zostanie wyłączona z przedsiębiorstwa Zamawiającego lub zlikwidowana któraś z jednostek organizacyjnych Zamawiającego wymienionych w Umowie, wartość wynagrodzenia może ulec zmniejszeniu.

Zamawiający ma prawo dochodzenia w szczególności następujących kar umownych:
1) za zwłokę w wystawieniu danych na żądanie Zamawiającego – w wysokości 500,00 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) za zwłokę w realizacji zmian wykonywanych na skutek zgłoszenia ich przez Zamawiającego – w wysokości 1% wartości usługi za każdy dzień zwłoki;
3) za zwlokę w realizacji usługi rozwoju – w wysokości 1% wartości netto zleconej usługi rozwoju za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) za zwłokę w realizacji usługi dodatkowej – w wysokości 0,5% wartości netto zleconej usługi dodatkowej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
5) w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części Umowy.

W przypadku niedotrzymania z wyłącznej winy Wykonawcy gwarantowanych przez niego poziomów usług, Wykonawca zobowiązany będzie do obniżenia wynagrodzenia należnego za świadczenie danej usługi o wartość określoną w Umowie, przy czym wysokość obniżenia wynagrodzenia w każdym miesiącu kalendarzowym nie może przekroczyć 20% wartości miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego z Umowy. Zamawiający może dochodzić odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu niewykonania bądź niewłaściwego wykonania Umowy, na zasadach ogólnych, ponad wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych.
Odpowiedzialność Wykonawcy za szkody, jakie może wyrządzić Zamawiającemu w związku z wykonywaniem Umowy, jest ograniczona do kwoty stanowiącej 50% wartości wynagrodzenia umownego netto, łącznie dla wszystkich zdarzeń w czasie trwania Umowy, jak też po jej zakończeniu.

O wyborze oferty spółki zależnej COIG S.A., Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 01 czerwca 2020r.

COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,98 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego