Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

24 grudnia 2018

Numer raportu: 42/2018
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 24 grudnia 2018r. od Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (Zamawiający) z siedzibą w Warszawie o podpisaniu umowy na OR Przedbórz i Tarnobrzeg. 

Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie, wybudowanie, wyposażenie i uruchomienie obiektów radiokomunikacyjnych OR Przedbórz i OR Tarnobrzeg wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, drogami wewnętrznymi, kompletnym wyposażeniem i wszelkimi akcesoriami umożliwiającymi prawidłową eksploatację obiektów. Każdy obiekt będzie składał się z wieży strunobetonowej o wysokości ponad 40m, wyposażonej w systemy antenowe VHF i UHF oraz z kontenera betonowego o powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 30m2, wyposażonego w urządzenia do komunikacji radiowej, komunikacji przewodowej i zasilające. Zainstalowane systemy radiokomunikacyjne dzięki wykorzystaniu specjalistycznych konsol operatorskich umożliwią pełną zdalną kontrolę i konfigurację obsłudze znajdującej się w Centrum Zarządzania Ruchem Lotniczym w Warszawie. 

Wartość umowy wynosi 6 046 680,00 PLN brutto (słownie: sześć milionów czterdzieści sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt zł 00/100) w tym:

  • – Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego Przedbórz (OR Przedbórz), wynagrodzenie brutto: 2 875 740,00 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści zł 00/100).
  • – Budowa Obiektu Radiokomunikacyjnego w Grębowie (OR Tarnobrzeg), wynagrodzenie brutto: 3 170 940,00 zł (słownie: trzy miliony sto siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset czterdzieści zł 00/100).


Umowa zostanie zrealizowana w ciągu 7 miesięcy od dnia jej podpisania przy czym termin ten nie obejmuje okresów koniecznych dla uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych, czasu uzgadniania dokumentacji projektowej oraz wstrzymania robót budowlanych ze względu na trudne warunki atmosferyczne.WASKO S.A. w ramach przedmiotu umowy, z dniem podpisania protokołu odbioru końcowego obiektu, udzieli 84-o miesięcznej rękojmi i gwarancji jakości za wady. v W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:

  • – 0,1% ceny brutto umowy za etap obiektu za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu tego etapu,
  • – 0,1% ceny brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usuwaniu wad w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady,
  • – 20% ceny brutto umowy w przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy przez zamawiającego z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 

Jednocześnie Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania od wykonawcy w zakresie przewyższającym wysokość zastrzeżonych kar w umowie kar umownych na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania oferty Emitenta jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej (Zamawiający) na OR Przedbórz i Tarnobrzeg, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 37 z dnia 29.10.2018 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego