Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

02 września 2020

Numer raportu: 30/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 02 września 2020 r. od przedstawicieli Centrum Informatyki Resortu Finansów o podpisaniu w dniu 01 września 2020r. umowy pomiędzy Centrum Informatyki Resortu Finansów z siedzibą w Radomiu (Zamawiający), a konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz Enigma Systemy Ochrony Informacji Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Członek Konsorcjum (Wykonawca) na rozbudowę infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowę posiadanych macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800.

Przedmiotem umowy jest rozbudowa wydajności oraz przestrzeni dyskowej posiadanych przez Zamawiającego macierzy dyskowych, z usługą montażu i konfiguracji dostarczonych elementów rozbudowy oraz świadczenie serwisu gwarancyjnego.

Maksymalna łączna wartość przedmiotu umowy wynosi 33 286 752,00 zł brutto w tym:
1. zamówienie podstawowe (dostawa Sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 983 803,00 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 8 595 203,10 zł brutto

2. prawo opcji (dostawa sprzętu wraz z wdrożeniem) wynosi 16 302 948,90 zł brutto, z czego na Emitenta przypada 75% przychodu brutto z tytułu zamówień opcjonalnych. Termin realizacji przedmiotu umowy w zakresie zamówienia podstawowego wynosi do 40 dni od daty zawarcia umowy.

Termin realizacji prawa opcji wynosi do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiający może skorzystać z całości lub części świadczeń składających się na prawo opcji, jak również podjąć decyzję o nie skorzystaniu z prawa opcji. W ramach prawa opcji Wykonawca zobowiązuje się do wykonania dostawy sprzętu wraz z wdrożeniem, w terminie 45 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji.

Na podstawie umowy, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt, na okres 35 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru sprzętu.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:
• w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla zamówienia podstawowego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
• w przypadku niedotrzymania terminu realizacji umowy dla prawa opcji, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
• w przypadku opóźnienia w usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru technicznego nieprawidłowości w dostarczonym sprzęcie, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych), za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.
• w przypadku niedotrzymania terminu realizacji usług serwisu gwarancyjnego sprzętu, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.
• w przypadku niezapewnienia poprawek do oprogramowania firmware oraz oprogramowania zarządzającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień, w którym poprawki nie zostały zapewnione.
• w przypadku niewykonania serwisu prewencyjnego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia od uzgodnionego terminu.
• w przypadku wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, Zamawiający jest uprawniony do naliczenia Wykonawcy kary w wysokości 20% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto.

Łączna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu kar umownych ograniczona jest do 100% maksymalnej łącznej wartości przedmiotu umowy brutto. Zapłata przez Wykonawcę kar umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia p.n. „Rozbudowa infrastruktury Centrum Informatyki Resortu Finansów – rozbudowa posiadanych przez zamawiającego macierzy dyskowych Hitachi VSP F1500 i VSP G800″. Numer referencyjny: PN/29/20/VAD”, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 25 z dnia 18.08.2020 r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego