Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

19 maja 2020

Numer raportu: 07/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 19 maja 2020r. umowy pomiędzy konsorcjum firm w składzie: WASKO S.A. – Lider Konsorcjum z siedzibą w Gliwicach oraz VOLTAR System Sp. z o.o. – konsorcjant z siedzibą w Tychach (Konsorcjum), a ASTALDI S.p.A. z siedzibą w Rzymie, Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie (Wykonawcą). Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji „Budowa drogi ekspresowej Kraków-Rabka Zdrój na odcinku Naprawa-Skomielna Biała w km od ok. 721+170 do ok. 724+220 wraz z budową tunelu”, polegających na:

– zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji średniego i niskiego napięcia,
– zaprojektowaniu i wykonaniu systemu bezpiecznego oświetlenia tunelu,
– zaprojektowaniu i budowie 2 stacji transformatorowych wraz z agregatami prądotwórczymi.

Zakres prac realizowany przez Emitenta w ramach umowy:

– nadzór i koordynacja wykonania dokumentacji technicznej,
– koordynacja i dostawy materiałów,
– próby, uruchomienie oraz testy funkcjonalne wykonanych systemów.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 29 705 258,71 zł netto (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 71/100) tj. 36 537 468,21 zł brutto (słownie: trzydzieści sześć milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 21/100). Wartość wynagrodzenia przypadająca dla Emitenta wynosi 19 089 985,40 PLN netto tj. 23 480 682,04 PLN brutto

Termin zakończenia realizacji prac ustalono na dzień 17.08.2021 r. Konsorcjum udzieli dziesięcioletniej gwarancji na wykonany przedmiot umowy, liczonej od dnia 17.08.2021

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne:
– 0,01 % sumy wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w pierwszych dwóch tygodniach;
– 0,03 % sumy wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w trzecim i czwartym tygodniu;
– 0,05 % sumy wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w każdym kolejnym tygodniu począwszy od piątego tygodnia;

Łączna wysokość kar umownych, należnych Wykonawcy, którymi może obciążyć Podwykonawcę na podstawie umowy nie przekroczy 15% maksymalnego Wynagrodzenia umownego netto. Całkowita odpowiedzialność na mocy lub w związku niniejszą umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% wynagrodzenia umownego,

Ograniczenie całkowitej odpowiedzialności Podwykonawcy określone powyżej nie ma zastosowania do szkód wyrządzonych przez Podwykonawcę:

a) na mieniu (np. uszkodzenie sprzętu lub materiałów lub elementów placu budowy lub prac wykonanych przez Wykonawcę lub innych podwykonawców Wykonawcy),
b) na osobie, w szczególności w wyniku naruszenia przepisów BHP,
c) w wyniku naruszenia postanowień dotyczących obowiązku zachowania poufności,
d) w wyniku naruszenia praw własności intelektualnej,
e) z winy umyślnej,
f) gdy tak stanowią bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa;
w każdym z tych przypadków, wymienionych w punktach od a) do f), odpowiedzialność Podwykonawcy nie jest ograniczona umownym limitem odpowiedzialności, o którym mowa powyżej.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego