Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

13 lutego 2020

Numer raportu: 04/2020
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 13 lutego 2020r. umowy podwykonawczej z AŽD Praha s.r.o. z siedzibą w Pradze (Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest dostawa i zabudowa wraz z uruchomieniem systemu dynamicznej informacji pasażerskiej oraz systemu monitoringu wizyjnego na linii kolejowej E59 / Odcinek Wronki Słonice w związku z realizacją przez Zamawiającego podpisanej z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. umowy z dnia 27.01.2020 r. numer 90/107/0001/20/Z/I (postępowanie PLK numer 9090/IRZR3/12422/03334/19/P), pn. Instalacja urządzeń sterowania ruchem kolejowym i sygnalizacji oraz urządzeń kolejowej sieci telekomunikacyjnej na odcinku Wronki–Słonice, od km 53,500 do km 81,877 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Poznaniu) oraz od km 81,877 do km 128,680 (Lokalne Centrum Sterowania i Sygnalizacji (LCS) w Stargardzie) realizowanego w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 59 na odcinku Wronki–Słonice”.

W ramach umowy WASKO S.A. wykona prace obejmujące:
– dostawę i uruchomienie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej,
– dostawę i uruchomienie systemu Monitoringu Wizyjnego,
– dostawę i uruchomienie Systemu Audio,
– wykonanie sieci LAN.

Wartość przedmiotu umowy wynosi 13.378.570,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych 00/100) tj. 16.455.641,10 zł brutto. Termin wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 31.03.2023 r.

WASKO S.A. licząc od daty wystawienia przez Inwestora Świadectwa Przejęcia, udzieli 72-u miesięcznej gwarancji.

W umowie przewidziano w szczególności następujące kary umowne:
– w razie niedotrzymania, któregokolwiek etapu określonego w Harmonogramie Rzeczowo- Finansowym (HRF) – 0,02% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy dzień zwłoki, jednak nie dłużej niż do 30 dnia zwłoki Emitenta;
– jeżeli okres zwłoki w wykonaniu etapu przekraczać będzie 30 dni – 0,03% wartości netto etapu, którego dotyczy zwłoka, za każdy kolejny dzień zwłoki począwszy od 31 dnia zwłoki;
– w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Emitenta, 10% wynagrodzenia netto;
-Łączna wysokość naliczonych przez Zamawiającego kar umownych na podstawie niniejszej Umowy nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia netto.

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych w Umowie kar umownych, na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że całkowita odpowiedzialność Podwykonawcy wobec Zamawiającego na mocy lub w związku z niniejszą Umową, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia umownego netto.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego