Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

25 listopada 2019

Numer raportu: 32/2019
Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 25 listopada 2019 r. otrzymał informację od spółki zależnej FONON sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: Fonon, Wykonawca) o podpisaniu przez FONON 6 umów ramowych z NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający). Przedmiotem umów jest budowa sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON na obszarach Piotrkowski A, Sieradzki, Kielecki A, Kielecki B, Sandomiersko Jędrzejowski A, Sandomiersko Jędrzejowski B, na bazie projektów budowlanych, budowlano-wykonawczych i/lub wykonawczych dostarczonych przez Zamawiającego. Umowy ramowe określają warunki wyboru Wykonawców poszczególnych robót objętych przekazanym przez Inwestora Projektem Wykonawczym danego OLT i podpisywania Umów Wykonawczych dla zakresów Usług objętych tymi Projektami Wykonawczymi. Zamówienia będą dotyczyły budowy poszczególnych OLT i jego gałęzi sieci FTTH. Zakres obszarów geograficznych objętych umowami ramowymi jest tożsamy z zakresem obszarów geograficznych objętych umowami na budowę sieci szerokopasmowej FTTH w technologii GPON zawartymi przez Emitenta z NEXERA Sp. z o.o., o których Emitent informował w Raporcie Bieżącym nr 17/2017 z dnia 13.07.2017 r.

Umowy ramowe nie zobowiązują Zamawiającego do składania zamówień i podpisywania umów wykonawczych. Nie określają również maksymalnej wartości lub liczby udzielonych zamówień, przy czym dla każdej z sześciu umów FONON zobowiązał się do budowy 60 km sieci FTTH rocznie. Pomimo braku zobowiązania Zamawiającego do składania zamówień w ramach wykonawczych, Emitent uznał za konieczne podanie do publicznej wiadomości informacji o zawartych przez FONON umowach wykonawczych, zważywszy, iż łączna wartość złożonych przez Zamawiającego zamówień, w okresie obowiązywania umów wykonawczych, może przekroczyć kwotę 4 milionów złotych brutto.

Termin obowiązywania Umowy wynosi 48 miesięcy do dnia 30.10.2023 r. z zastrzeżeniem, że jeżeli w tym terminie obowiązywać będą Umowy Wykonawcze, wówczas okres obowiązywania Umowy ulegnie odpowiednio wydłużeniu do dnia wykonania ostatniej zawartej Umowy Wykonawczej.

Na wykonane prace Fonon udzieli 60-o miesięcznej gwarancji liczonej od dnia podpisania protokołu końcowego dla każdej zawartej Umowy Wykonawczej.

W umowach przewidziano m.in. następujące kary umowne:
– za uchylanie się przez Wykonawcę od zawarcia umowy wykonawczej, w wysokości 3% ceny całkowitej netto oferty;
– za opóźnienia w realizację danego zamówienia, w wysokości 0,4 % łącznej wartości netto umowy wykonawczej za każdy dzień opóźnienia;
– za odstąpienie od umowy lub umowy wykonawczej z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 15% netto danej umowy wykonawczej (a w przypadku odstąpienia od umowy pociągającej za sobą odstąpienie od umów wykonawczych – wartości netto wszystkich tych umów wykonawczych).

Łączna wartość wszystkich kar umownych naliczanych w ramach danej Umowy wykonawczej nie może przekroczyć 20% wartości netto zamówienia , na podstawie którego została zawarta Umowa Wykonawcza. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

FONON sp. z o.o. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 100 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego