Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

09 kwietnia 2019

Numer raportu: 15/2019
Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację o podpisaniu w dniu 09 kwietnia 2019r umów z NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) na „Zakup usług instalacji i serwisu w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”

Umowy dotyczą realizacji przedmiotu zamówienia w województwach: dolnośląskim, małopolskim oraz podkarpackim.

Zakres prac obejmuje w szczególności usługi podłączania szkół do sieci OSE realizowane na podstawie zamówień składanych przez Zamawiającego, usługi serwisowe związane z usuwaniem awarii skutkujących przerwami lub obniżeniu parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do internetu oraz sporządzania koncepcji realizacji prac w lokalizacjach, w ramach projektu Budowa szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, niezbędnych w celu dostarczenia i świadczenia usług teleinformatycznych do szkół w ramach projektu budowy szkolnych sieci dostępowych Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (zwanej dalej „OSE”) oraz świadczenia usług przy wykorzystaniu OSE. OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych jednostkom oświatowym. Obowiązek wykonywania zadań operatora OSE został powierzony NASK, zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2184).

Maksymalna wartość zawartych umów wynosi 42 229 131,01 zł brutto( słownie: czterdzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 01/100) w tym:

– umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie dolnośląskim; maksymalna wartość umowy brutto 11 582 668,00 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 00/100),

– umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie małopolskim; maksymalna wartość umowy brutto 17 896 851,01 zł ( słownie: siedemnaście milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 01/100),

– umowa na realizację przedmiotu zamówienia w województwie podkarpackim; maksymalna wartość umowy brutto 12 749 612,00 zł ( słownie: dwanaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćset dwanaście złotych 00/100).

Wskazane powyżej kwoty wynagrodzenia stanowią maksymalną wysokość zobowiązania Zamawiającego w związku z realizacją umów. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu realizacji zamówień szczegółowych określane będzie na podstawie cennika usług stanowiącego załącznik do Umowy.

Termin zakończenia prac został wyznaczony na dzień 31.12.2020r.

WASKO S.A. będzie świadczyć w szkołach usługi serwisowe obejmujące usuwanie awarii powodujących przerwy lub obniżenie parametrów usługi szerokopasmowego dostępu do internetu i udzieli w ramach przedmiotu umowy gwarancji do dnia 31.10.2023r.

W umowie przewidziano m.in. następujące kary umowne: – za niedotrzymanie czasu usunięcia awarii – w wysokości 1/8 opłaty za serwis danej lokalizacji za każdą godzinę roboczą przekroczenia czasu usunięcia awarii w danej lokalizacji,

– za niedotrzymanie terminu wizyty serwisowej – w wysokości 1/2 ryczałtu za serwis danej lokalizacji za każdy dzień roboczy opóźnienia,

– za niedotrzymanie terminu wizyty instalacyjnej – w wysokości 1/2 należności za daną instalację za każdy dzień roboczy opóźnienia

– za niedotrzymanie terminu instalacji – w wysokości 1/4 należności za daną instalację, w tym za niestandardowe prace instalacyjne, o ile zostały zlecone, za każdy dzień roboczy opóźnienia; za niedotrzymanie terminu sporządzenia koncepcji – w wysokości 1/4 należności ryczałtu za dane sporządzenie koncepcji, za każdy dzień roboczy opóźnienia;

– za bezpodstawne nie przyjęcie do realizacji zamówienia szczegółowego – w wysokości 1/2 należności za wartość danego zamówienia szczegółowego.

W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 25% wysokości ceny oferty brutto Wykonawcy wskazanej w postępowaniu, w wyniku którego zawarta została Umowa.

Zapłata lub dochodzenie kar umownych przez Stronę Umowy od drugiej Strony nie wyłącza żądania odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

Podpisanie umowy jest wynikiem wybrania przez Zamawiającego oferty WASKO S.A. jako najkorzystniejszej w postępowaniu organizowanym przez NASK na podstawie zasady konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.5.2 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19 lipca, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 12 z dnia 22.03.2019r.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego