Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

05 grudnia 2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o odesłaniu bez akceptacji i bez księgowania otrzymanej w dniu 5 grudnia 2016 roku od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego noty obciążeniowej na kwotę 51,7 mln zł. Otrzymana nota to druga nota dotycząca umowy z dnia 02 sierpnia 2012 roku podpisanej pomiędzy Emitentem _Wykonawca_ i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (Zamawiający), której przedmiotem było dostarczenie i montaż w pojazdach należących do Zamawiającego, mobilnych urządzeń rejestrujących wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosła 3,9 mln zł. Prace zostały zrealizowane przez Emitenta należycie i terminowo, a na dostarczone urządzenia udzielona została gwarancja na warunkach określonych umową.Nota obciążeniowa dotyczy nie dotrzymania poziomu rzekomej niesprawności urządzeń rejestrujących w okresie od dnia 01 listopada 2013 r do dnia 31 października 2015 r., na którą składają się kary umowne w wysokości 39,1 mln zł za nie dotrzymanie gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń w II okresie rozliczeniowym oraz 12,5 mln zł za III okres rozliczeniowy. Zważywszy, że Emitent został uprzednio obciążony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego karą umowną w wysokości 50,67 mln zł w I okresie rozliczeniowym, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 15/2014 w dniu 16.12.2014 r., łączna wysokość kar umownych naliczonych Emitentowi z tytułu realizacji umowy nr 289/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 r. wynosi 102,3 mln zł. Kwestia zasadności zapłaty pierwszej noty obciążeniowej za pierwszy okres rozliczeniowy jest obecnie przedmiotem sporu sądowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, o którym Spółka poinformowała w dniu 14.04.2016 r. w raporcie bieżącym nr 4/2016.W ocenie Emitenta żądanie zapłaty wyżej wymienionej kary umownej jest oczywiście bezzasadne. Stanowisko Zarządu WASKO S.A.:Zarząd WASKO S.A. uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną i w jego ocenie brak jest podstaw do obciążenia Spółki karą umowną z tytułu nie dochowania minimalnego gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń rejestrujących, zarówno w II, jak również w III okresie rozliczeniowym, zważywszy, że zgłaszane nieprawidłowości działania urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez Emitenta gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników. Niezależnie od powyższego, Zarząd WASKO S.A. zwraca uwagę, iż nałożone przez Zamawiającego kary umowne z tytułu rzekomego niedotrzymania gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń w łącznej kwocie 102,3 mln zł są rażąco wygórowane i niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Ich wysokość dwudziestosześciokrotnie przekracza całkowitą wartość umowy oraz ponad dwustukrotnie wynik wypracowany przez Emitenta w związku z realizacją kontraktu. Wysokość naliczonych kar umownych i ich relacja do wynagrodzenia Wykonawcy oraz charakter rzekomych uchybień Wykonawcy w świadczeniu serwisu gwarancyjnego stanowi w istocie zjawisko precedensowe i nie znajduje swojego odpowiednika w obrocie gospodarczym. Podkreślając jedynie, iż w przypadku I okresu rozliczeniowego GITD żąda zapłaty 28 mln zł kar umownych w związku z rzekomą zwłoką Wykonawcy w naprawie 7 uszkodzonych plastikowych uchwytów do tabletów o wartości 100 zł każdy, warto w tym miejscu zaznaczyć, iż:− w II okresie rozliczeniowym GITD żąda zapłaty kolejnych 20 mln złotych za zwłokę Wykonawcy w naprawie tych samych plastikowych uchwytów o wartości 100 zł każdy, co do których Wykonawca odmówił naprawy ze względu na ich mechaniczne uszkodzenie przez użytkowników w I okresie rozliczeniowym, co w konsekwencji oznacza łączną karę umowną dotyczącą zwłoki w naprawie uchwytów w wysokości ponad 48 mln zł,− w II i III okresie rozliczeniowym GITD żąda zapłaty ponad 13 mln zł za zwłokę Wykonawcy w naprawie uszkodzonej anteny samochodowej o wartości 150 zł, co do której Wykonawca odmówił naprawy ze względu na jej mechaniczne uszkodzenie przez użytkownika,− w II i III okresie rozliczeniowym GITD żąda zapłaty 13 mln zł za zwłokę Wykonawcy w naprawie przetwornicy lampy błyskowej o wartości 3 tys. zł, co do której Wykonawca odmówił naprawy ze względu na to, iż uszkodzenie nie podlegało usunięciu w ramach udzielonej gwarancji.Zarząd Emitenta, wobec absurdalności stanowiska zajętego przez GITD co do zasadności naliczonych kar umownych, wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu działania pracowników GITD odpowiedzialnych za realizację umowy nr 289/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku, którzy formułując rażąco wygórowane roszczenia, pozostające w oczywistej dysproporcji z rodzajem zgłaszanych usterek, zmuszają Emitenta do publikowania informacji, które mogą wpłynąć na notowania akcji WASKO S.A. oraz stwarzać mylne wyobrażenie co do jego wiarygodności finansowej i merytorycznej.
Powrót
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego