Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.
Raporty bieżące

05 grudnia 2016

Zarząd Emitenta przekazuje do publicznej wiadomości informację o odesłaniu bez akceptacji i bez księgowania otrzymanej w dniu 5 grudnia 2016 roku od Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego noty obciążeniowej na kwotę 51,7 mln zł. Otrzymana nota to druga nota dotycząca umowy z dnia 02 sierpnia 2012 roku podpisanej pomiędzy Emitentem _Wykonawca_ i Głównym Inspektoratem Transportu Drogowego (Zamawiający), której przedmiotem było dostarczenie i montaż w pojazdach należących do Zamawiającego, mobilnych urządzeń rejestrujących wraz z przeprowadzeniem szkoleń w zakresie ich obsługi i eksploatacji. Całkowita wysokość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniosła 3,9 mln zł. Prace zostały zrealizowane przez Emitenta należycie i terminowo, a na dostarczone urządzenia udzielona została gwarancja na warunkach określonych umową. Nota obciążeniowa dotyczy nie dotrzymania poziomu rzekomej niesprawności urządzeń rejestrujących w okresie od dnia 01 listopada 2013 r do dnia 31 października 2015 r., na którą składają się kary umowne w wysokości 39,1 mln zł za nie dotrzymanie gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń w II okresie rozliczeniowym oraz 12,5 mln zł za III okres rozliczeniowy. Zważywszy, że Emitent został uprzednio obciążony przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego karą umowną w wysokości 50,67 mln zł w I okresie rozliczeniowym, o czym Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 15/2014 w dniu 16.12.2014 r., łączna wysokość kar umownych naliczonych Emitentowi z tytułu realizacji umowy nr 289/2012 z dnia 02 sierpnia 2012 r. wynosi 102,3 mln zł. Kwestia zasadności zapłaty pierwszej noty obciążeniowej za pierwszy okres rozliczeniowy jest obecnie przedmiotem sporu sądowego przed Sądem Okręgowym w Warszawie, o którym Spółka poinformowała w dniu 14.04.2016 r. w raporcie bieżącym nr 4/2016. W ocenie Emitenta żądanie zapłaty wyżej wymienionej kary umownej jest oczywiście bezzasadne.   Stanowisko Zarządu WASKO S.A.: Zarząd WASKO S.A. uznał otrzymaną notę za całkowicie bezzasadną i w jego ocenie brak jest podstaw do obciążenia Spółki karą umowną z tytułu nie dochowania minimalnego gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń rejestrujących, zarówno w II, jak również w III okresie rozliczeniowym, zważywszy, że zgłaszane nieprawidłowości działania urządzeń rejestrujących dotyczyły usterek spowodowanych wadami nieobjętymi udzieloną przez Emitenta gwarancją jakości, w szczególności wskutek niewłaściwej eksploatacji urządzeń przez użytkowników. Niezależnie od powyższego, Zarząd WASKO S.A. zwraca uwagę, iż nałożone przez Zamawiającego kary umowne z tytułu rzekomego niedotrzymania gwarantowanego poziomu sprawności urządzeń w łącznej kwocie 102,3 mln zł są rażąco wygórowane i niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Ich wysokość dwudziestosześciokrotnie przekracza całkowitą wartość umowy oraz ponad dwustukrotnie wynik wypracowany przez Emitenta w związku z realizacją kontraktu. Wysokość naliczonych kar umownych i ich relacja do wynagrodzenia Wykonawcy oraz charakter rzekomych uchybień Wykonawcy w świadczeniu serwisu gwarancyjnego stanowi w istocie zjawisko precedensowe i nie znajduje swojego odpowiednika w obrocie gospodarczym. Podkreślając jedynie, iż w przypadku I okresu rozliczeniowego GITD żąda zapłaty 28 mln zł kar umownych w związku z rzekomą zwłoką Wykonawcy w naprawie 7 uszkodzonych plastikowych uchwytów do tabletów o wartości 100 zł każdy, warto w tym miejscu zaznaczyć, iż: − w II okresie rozliczeniowym GITD żąda zapłaty kolejnych 20 mln złotych za zwłokę Wykonawcy w naprawie tych samych plastikowych uchwytów o wartości 100 zł każdy, co do których Wykonawca odmówił naprawy ze względu na ich mechaniczne uszkodzenie przez użytkowników w I okresie rozliczeniowym, co w konsekwencji oznacza łączną karę umowną dotyczącą zwłoki w naprawie uchwytów w wysokości ponad 48 mln zł, − w II i III okresie rozliczeniowym GITD żąda zapłaty ponad 13 mln zł za zwłokę Wykonawcy w naprawie uszkodzonej anteny samochodowej o wartości 150 zł, co do której Wykonawca odmówił naprawy ze względu na jej mechaniczne uszkodzenie przez użytkownika, − w II i III okresie rozliczeniowym GITD żąda zapłaty 13 mln zł za zwłokę Wykonawcy w naprawie przetwornicy lampy błyskowej o wartości 3 tys. zł, co do której Wykonawca odmówił naprawy ze względu na to, iż uszkodzenie nie podlegało usunięciu w ramach udzielonej gwarancji. Zarząd Emitenta, wobec absurdalności stanowiska zajętego przez GITD co do zasadności naliczonych kar umownych, wyraża stanowczy sprzeciw wobec sposobu działania pracowników GITD odpowiedzialnych za realizację umowy nr 289/2012 z dnia 2 sierpnia 2012 roku, którzy formułując rażąco wygórowane roszczenia, pozostające w oczywistej dysproporcji z rodzajem zgłaszanych usterek, zmuszają Emitenta do publikowania informacji, które mogą wpłynąć na notowania akcji WASKO S.A. oraz stwarzać mylne wyobrażenie co do jego wiarygodności finansowej i merytorycznej.
Powrót
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!