1. wasko_group_presentation_amsterdam_27_28_01_2016.pptx
  Link: http://wasko.pl/prezentacje/wasko_group_presentation_amsterdam_27_28_01_2016.pptx

 2. prezentacja_um_czestochowa_002.pptx
  Link: http://wasko.pl/prezentacje/prezentacja_um_czestochowa_002.pptx

 3. prezentacja_dla_policji.pptx
  Link: http://wasko.pl/prezentacje/prezentacja_dla_policji.pptx

 4. prezentacja_gabos_software.pptx
  Link: http://wasko.pl/prezentacje/prezentacja_gabos_software.pptx

 5. prezentacja_bezpieczenstwo.pptx
  Link: http://wasko.pl/prezentacje/prezentacja_bezpieczenstwo.pptx

 6. struktura_sektorow_telekomunikacja.pptx
  Link: http://wasko.pl/prezentacje/struktura_sektorow_telekomunikacja.pptx

 7. prezentacja_dla_pko2_all.pptx
  Link: http://wasko.pl/prezentacje/prezentacja_dla_pko2_all.pptx