Ta strona wykorzystuje w celach statystycznych mechanizm cookies (tzw. ciasteczek). Dalsze korzystanie z serwisu oznacza, że pliki cookies będą zapisywane w pamięci urządzenia. W konfiguracji przeglądarki można zmienić ustawienia dotyczące obsługi tych plików.
Dowiedz się więcej o naszej Polityce prywatnościNie pokazuj więcej tego komunikatu.

Rada Nadzorcza WASKO S.A. siedzibą w Gliwicach zaprasza do składania ofert w postępowaniu dotyczącym wyboru firmy audytorskiej do badania jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz do badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 2020 i 2021 sporządzonych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 
  1. Postępowanie dotyczące wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (dalej jako „Spółka”) za rok 2020 i 2021 prowadzone jest na podstawie Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych WASKO S.A., przyjętej przez Komitet Audytu Rady Nadzorczej WASKO S.A. (dalej jako „Komitet Audytu”) i zatwierdzonej uchwałą Rady Nadzorczej nr 2/2017 z dnia 20 grudnia 2017 roku Spółki (dalej jako „Postępowanie”).
 
  1. W Postępowaniu mogą uczestniczyć wyłącznie podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) .
 
  1. Szczegółowe informacje oraz warunki zamówienia będą udostępnianie w wersji elektronicznej od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na podstawie zgłoszenia skierowanego do Biura Zarządu Spółki (kontakt: audyt@wasko.pl  z oznaczeniem „ WASKO S.A. – oferta na badanie sprawozdania finansowego ”).
 
  1. Informacje o Spółce oraz Grupie Kapitałowej dostępne są w materiałach publikowanych na stronie internetowej Spółki: https://www.wasko.pl/raporty-okresowe/.
 
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje:

a) badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego WASKO za rok 2020 oraz za rok 2021;

b) badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok 2020 oraz za rok 2021;c) przegląd półrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego WASKO S.A. za półrocza roku 2020 oraz 2021;d) przegląd półrocznego skonsolidowaego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za półrocza roku 2020 oraz 2021;e)sporządzenie pisemnego sprawozdania z badania oraz dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu, wraz z określeniem terminu ich sporządzenia.f) poddanie ocenie sporządzanych przez Radę Nadzorczą sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej Spółki za lata 2019,2020 i 2021 w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przez art.90g ust.1-5 i 8 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 623 z późn. zm.) 
  1. Od biegłego rewidenta oraz firmy audytorskiej Spółka oczekuje:

g) Objęcia badaniem zakresu zagadnień w sposób zapewniający wydanie pisemnego sprawozdania z badania z uwzględnieniem przyjętej przez Spółkę polityki rachunkowości, udziału w części inwentaryzacji, a także dokonanie kontroli zobowiązań podatkowych Spółki;

h) Gotowości do obecności biegłego rewidenta (o ile to będzie konieczne) na zwyczajnym lub nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu Spółki zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za badany rok w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji, jeżeli przedmiotem obrad będą zagadnienia finansowe Spółki;i) Udziału biegłego rewidenta w co najmniej dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej Spółki oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, tj. co najmniej po badaniu wstępnym i po przedłożeniu pisemnego sprawozdania z badania sprawozdania finansowego, a w miarę potrzeb również przed rozpoczęciem badania oraz w trakcie badania;j) O ile takie zostaną zidentyfikowane, przekazywania Zarządowi Spółki do wiadomości Rady Nadzorczej Spółki (w formie tzw. listu do zarządu) informacji o ewentualnych problemach w systemie rachunkowości lub funkcjonowaniu systemu rachunkowości Spółki. 
  1. Oferta powinna zawierać:

a) Informację o firmie audytorskiej, wpisie na listę firm audytorskich, liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz o proponowanym składzie zespołu audytowego, wraz ze wskazaniem biegłego rewidenta odpowiedzialnego za badanie oraz doświadczeniem poszczególnych członków zespołu;

b) Oświadczenie biegłego rewidenta i firmy audytorskiej o spełnieniu ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o zbadanym sprawozdaniu finansowym, o których mowa w art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1089) oraz nie istnieniu innych zagrożeń dla ich niezależności;c) Cenę wyrażoną w złotych polskich za kompletną usługę z podziałem na każdą ze spółek objętych ofertą;d) Proponowany harmonogram prac w  oraz etapy badania;e) Informację o podmiotach, które biegły rewident i firma audytorska badała dotychczas wraz z referencjami, w szczególności odnośnie podmiotów z branży, w której działa Spółka, oraz spółek publicznych;f) Projekt umowy. 
  1. Oferty będą oceniane w szczególności według następujących kryteriów:

g) cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;

h) możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy sprawozdań etc.);i) dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o profilu działalności podobnym do profilu działalności Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A.;j) dotychczasowe posiadane doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.k) reputacja podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych; 
  1. Termin i miejsce składania ofert, harmonogram oraz dodatkowe informacje

a) Zainteresowani proszeni są o złożenie oferty w formie elektronicznej na adres audyt@wasko.pl lub przesłanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru oferty w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (w trzech egzemplarzach) na adres WASKO S.A., ul. Gen. Leona Berbeckiego 6, 44-100 Gliwice w terminie do dnia 29 czerwca 2020 r. do godziny 15:00;

b) Oferta powinna zawierać adnotację na kopercie lub w temacie e-maila – „Oferta na badanie sprawozdań finansowych WASKO S.A.”;c) Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do Spółki na w/w adres;d) Rozstrzygnięcie Postępowania nastąpi do dnia 27 lipca 2020r.;e) Dodatkowe informacje można uzyskać wysyłając zapytanie na adres -mail audyt@wasko.pl  do dnia 22 czerwca do godz. 15:00;f) Oferty złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu;g) Oferty niekompletne lub nie spełniające wymogów formalnych nie będą oceniane;h) Spółka zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz unieważnienia i odwołania Postępowania bez podania przyczyny, a także do zmiany zaproszenia do złożenia oferty przed terminem składania ofert, z powyższych tytułów oferentom w stosunku do Spółki nie przysługują żadne roszczenia.
Fundusze Europejskie - Program Regionalny
Mamy dla Ciebie e-kartkę. Kliknij tutaj i zobacz!
Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego