INFORMACJA O REALIZACJI STRATEGII PODATKOWEJ SPÓŁKI WASKO S.A. ZA ROK PODATKOWY 01.01.2020 R. – 31.12.2020 R.

Wasko S.A. – dokonując czynności rodzących skutki w sferze praw lub obowiązków podatkowych, zobowiązana jest dla ich zachowania i spełnienia przestrzegania określonych prawem reguł postępowania  jak również dochowania należytej staranności w określonych obszarach działania.

Spółka spełnia powyższe stosując zasady ujęte w Strategii Podatkowej Wasko S.A

1 Informacje ogólne

1.1 Cel sporządzenia oraz podstawa prawna sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej

Celem sporządzenia informacji o realizowanej strategii podatkowej jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 27c przepisów ustawy
z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 z późn. zm., dalej: ustawa CIT), zgodnie z którym podatnicy, których przychody w poprzednim roku przekroczyły równowartość 50 mln euro, są zobowiązani do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości tej informacji.

1.2 Rok podatkowy

Informacja o realizowanej w WASKO S.A. strategii podatkowej dotyczy roku podatkowego rozpoczynającego się 01.01.2020r. a kończącego się 31.12.2020r.

2 Elementy Informacji o realizowanej Strategii podatkowej

2.1 Procedury i procesy podatkowe

Podstawa prawna:
art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: a) procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie”

Spółka realizuje Strategię podatkową, stosując przyjęte w niej zasady oraz procedury podatkowe, realizując procesy jak również wewnętrzne instrukcje systemowe.

W obszarach podatkowych, które nie zostały zagospodarowane dokumentami pisemnymi, Spółka dba o zapewnienie odpowiednich zasobów
i procesów w celu spełnienia wymogów ustawowych oraz prawidłowego wykonania przepisów prawa podatkowego.

Zarządzając wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego Spółka wykorzystuje wewnętrzne procedury oraz realizuje wewnętrzne procesy jak również stosuje się do wewnętrznych instrukcji systemowych, uwzględniając przy tym najlepsze praktyki.

2.1.1 Procedury podatkowe

Obowiązujące w Spółce procedury podatkowe:

 • Polityka rachunkowości
 • Polityka Cen Transferowych obejmująca Procedurę sporządzenia dokumentacji cen transferowych oraz
  Procedurę sporządzania i składania formularza TPR-C
 • Procedura MDR
 • Procedura PPP – służąca przeciwdziałaniu prania pieniędzy

2.1.2 Procesy podatkowe

Realizowane w Spółce procesy podatkowe:

 • Proces potwierdzenia przez Zarząd zgodności warunków transakcji z warunkami rynkowymi
 • Proces identyfikacji i dokumentacji transakcji z podmiotami z rajów podatkowych
 • Proces płatności zobowiązań podatkowych w Spółce
 • Proces zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie usług niematerialnych
 • Proces weryfikacji możliwości zaliczenia do KUP należności nieściągalnych
 • Proces ujmowania korekt przychodów i kosztów w wyniku podatkowym
 • Proces weryfikacji rachunków bankowych kontrahentów z perspektywy ujęcia wydatków jako koszty uzyskania przychodów –
  potencjalnie do połączenia z VAT (biała lista)
 • Proces podatkowego rozliczania środków trwałych
 • Proces rozliczania wydatków samochodowych (nabycie, leasing, wydatki eksploatacyjne, kilometrówki) zgodnie ze szczególnymi warunkami określonymi
  w przepisach podatkowych
 • Proces należytej staranności w zakresie realizacji obowiązku płatnika podatku u źródła
 • Proces kalkulacji podatku od towarów i usług – realizowany na bazie miesięcznej
 • Proces kalkulacji podatku dochodowego od osób prawnych – realizowany na potrzeby kalkulacji zaliczki
  na podatek dochodowy na bazie miesięcznej oraz stosowany rocznie w celu obliczenia całkowitego
  rocznego zobowiązania podatkowego i złożenia deklaracji rocznej.

2.1.3 System zarządzania ryzykiem podatkowym i kontroli podatkowej

Wdrożony system procedur i procesów podatkowych, a także zadania i zasoby zarządzania podatkami zostały opracowane w taki sposób, aby wymagały przestrzegania przepisów i regulacji podatkowych oraz zapewniały minimalizację ryzyka w obszarze podatków.

Spółka na bieżąco identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe. Wszelkie wątpliwości dotyczące kwestii podatkowych rozstrzygane są z uwzględnieniem przepisów prawa podatkowego i zachowaniem przy tym należytej staranności – tak aby obowiązki podatkowe zostały wypełnione w sposób prawidłowy i rzetelny.

2.2 Informacja o stosowanych dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

Podstawa prawna:
art. 27c ust. 2 pkt 1 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o stosowanych przez podatnika: b) dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej”

Spółka Wasko S.A. nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie zawarła umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

W przypadku kontaktów z organami KAS Spółka wykazuje się otwartością i chęcią współpracy, dostarczając terminowo wszystkie wyjaśnienia oraz wymagane informacje.

2.3 Informacje odnośnie realizacji obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą

Podstawa prawna:
art. 27c ust. 2 pkt 2 Ustawy o CIT: „informacje odnośnie do realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa
w art. 86a § 1
pkt 10 Ordynacji podatkowej, z podziałem na podatki, których dotyczą”

2.3.1 Rodzaj obowiązków podatkowych

W bieżącym roku podatkowym Spółka realizowała obowiązki podatkowe w odniesieniu m.in. do następujących podatków i opłat:

 • podatek dochodowy od osób prawnych,
 • podatek dochodowy od osób fizycznych,
 • podatek od towarów i usług,
 • Podatek od czynności cywilno-prawnych,
 • podatki lokalne,

2.3.2 Sposób realizacji obowiązków podatkowych

Spółka Wasko S.A. terminowo realizowała wszelkie obowiązki podatkowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które nałożone zostały przez obowiązujące przepisy, zarówno dotyczące składania deklaracji podatkowych, sprawozdań oraz informacji jak również dotyczące regulowania zobowiązań podatkowych.

2.3.3 Informacje o schematach podatkowych MDR

Spółka Wasko S.A. w roku podatkowym 2020 przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacje o schemacie podatkowym MDR-3 dotyczącym korzyści podatkowych wynikających z zawarcia umowy leasingowej.

2.4 Transakcje zawierane z podmiotami powiązanymi

Podstawa prawna:
art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. a Ustawy o CIT: „informacje o: a) transakcjach z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki, w tym podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej”.

2.4.1 Suma bilansowa – limit transakcji powiązanych

Suma bilansowa Spółki na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosła 342 544 254,02 zł. Tym samym, w informacji o realizowanej strategii podatkowej Spółka zobowiązana jest wykazać te transakcje z podmiotami powiązanymi, których wartość przekroczyła 17 127 212,70 zł. Wartość transakcji z podmiotami powiązanymi określona została na podstawie art. 11k ust. 4 i 5 .art. 11l Ustawy o CIT.

2.4.2 Wykaz transakcji z podmiotami powiązanymi

W roku podatkowym 2020 Spółka realizowała z podmiotami powiązanymi będącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej następujące transakcje kontrolowane o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów
w rozumieniu przepisów o rachunkowości:
– budowa kabla optotelekomunikacyjnego wzdłuż linii kolejowych dla celu podłączenia stacji bazowych systemu GSM-R budowanego przez konsorcjum firm: Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Fonon Sp. z o.o., SPC-2 z o.o. z siedzibą w Przeźmierowie oraz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Umowa zawarta w 2018 r. z FONON Sp. z o.o. (spółka zależna).
– wykup obligacji objętych przez COIG S.A. (spółka zależna) oraz Novum S.A. (spółka powiązana osobowo)
– dostawa macierzy dyskowych do COIG S.A. (spółka zależna) przeznaczonych do dalszej odsprzedaży
– udzielone od roku 2018 poręczenie gwarancji bankowych wystawionych dla Fonon Sp. z o.o. (spółka zależna), w związku z realizacją Umowy z Polskie Linie Kolejowe S.A.

2.4.3 Transakcje z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi RP

W roku podatkowym 2020 Spółka nie zawierała z podmiotami powiązanymi niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej transakcji kontrolowanych o charakterze jednorodnym, których wartość liczona odrębnie dla każdej z transakcji przekroczyła 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu
przepisów o rachunkowości.

2.5 Planowane lub podejmowane działania restrukturyzacyjne

Podstawa prawna:
art. 27c ust. 2 pkt 3 lit. b Ustawy o CIT: „informacje o: b) planowanych lub podejmowanych przez podatnika działaniach restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych podatnika lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4”

Spółka w trakcie 2020 roku nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, jak również nie planuje podjęcia działań restrukturyzacyjnych w przyszłości, które mogą mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmioty powiązane w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 updop.

2.6 Składane do KAS wnioski

Podstawa prawna:
art. 27c ust. 2 pkt 4 Ustawy o CIT: „informacje o złożonych przez podatnika wnioskach o wydanie: a) ogólnej interpretacji podatkowej,
o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, b) interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej, c) wiążącej informacji stawkowej, o
której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług, d) wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r.
o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722 i 1747)”

Podmiot Wasko S.A. jako podatnik:

 • nie występował z wnioskiem o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 ordynacji,
 • nie występował z wnioskiem o wydanie o interpretację przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b ordynacji
 • nie złożył żadnego wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 • nie występował z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym;
 • nie występował z wnioskiem o wydanie decyzji APA
 • nie występował z Wnioskami o wydanie innych decyzji/interpretacji mających wpływ na rozliczenia podatkowe (m.in. wniosek o wydanie opinii zabezpieczającej)

2.7 Rozliczenia podatkowe w rajach podatkowych

Podstawa prawna:
art. 27c ust. 2 pkt 5 Ustawy o CIT: „informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 i na podstawie art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie
art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej”

Spółka Wasko S.A., w roku podatkowym 2020 nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 updop oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.