Numer raportu: 12/2009

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 30 czerwca 2009 roku

Zarząd WASKO S.A. informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2009 roku, na godz. 12.00, Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w Gliwicach w siedzibie Spółki przy ulicy Berbeckiego 6.

Porządek obrad:

 

1.       Otwarcie Zgromadzenia
2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
3.       Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał
4.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2008 oraz sprawozdania finansowego WASKO SA za rok obrotowy 2008
5.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2008
6.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO SA za rok obrotowy 2008
7.       Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
8.       Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2008 roku oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2008
9.       Podjęcie uchwały w sprawie zmiany treści Statutu Spółki
10.   Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
11.   Zmiany w składzie Rady Nadzorczej WASKO S.A.
12.   Przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów Planu Połączenia WASKO SA i Hostingcenter Sp. z o.o.
13.   Podjęcie uchwały w sprawie połączenia WASKO S.A. i Hostingcenter Sp. z o.o.
14.   Wolne wnioski.
15.   Zamknięcie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy złożą w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6, w Biurze Zarządu, do godz. 16.00, imienne świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny odpis z rejestru, wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w takim rejestrze winna dodatkowo posiadać stosowne pełnomocnictwo od osób w tym rejestrze wskazanych.

 

W ramach punktu 9 porządku obrad, Zarząd WASKO SA proponuje zmianę Statutu w taki sposób, że dotychczasowy § 21 ust. 1 o treści:

㤠21
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”

 

otrzyma proponowane brzmienie:

㤠21
1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.”