Numer raportu: 20/2016

Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 17 czerwca 2016 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 17.06.2016 r.

Zarząd Spółki informuje, że jedynym znaczącym akcjonariuszem była Pani Krystyna Wajda posiadająca 13 226 867 akcji zwykłych na okaziciela, dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 14,51% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki w dniu 17 czerwca 2016 roku Pani Krystyna Wajda wykonywała prawo z 13 226 867 akcji, co stanowiło 75,09 % głosów obecnych na WZA (17.614.367 głosów).