Numer raportu: 11/2011

Znaczący akcjonariusze na ZWZA WASKO S.A. w dniu 15 czerwca 2011 roku

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informacje o akcjonariuszach posiadających na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 15 czerwca 2011 roku, więcej niż 5% ogólnej liczby głosów.

 

1. Wojciech Wajda – posiadający 54.289.719 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 59,54% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki w dniu 15 czerwca 2011 roku wykonywał prawo z 52.944.653 akcji co stanowiło 80,08% głosów obecnych na WZA (66.112.653 głosy).

 

2. Krystyna Wajda, posiadająca 13.125.000 akcji zwykłych, na okaziciela dających taką samą liczbę głosów i stanowiących 14,39% wszystkich głosów (91.187.500). Na ZWZA Spółki wykonywała prawo z wszystkich posiadanych akcji. Udział głosów Krystyny Wajdy w ogólnej liczbie głosów obecnych na WZA (66.112.653 głosy) w dniu 15 czerwca 2011 r. wynosił 19,85%.