Numer raportu: 37/2020

Zmiany w Zarządzie WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Spółka) z siedzibą w Gliwicach, informuje, że Rada Nadzorcza WASKO S.A. na posiedzeniu
w dniu 05 października 2020 roku podjęła uchwałę, na mocy której w skład Zarządu powołano Pana Łukasza
Mietłę jako Członka Zarządu.

Od dnia 05 października 2020 roku Zarząd WASKO S.A. będzie funkcjonować w następującym składzie:

Wojciech Wajda – Prezes Zarządu,

Andrzej Rymuza – Wiceprezes Zarządu,

Paweł Kuch – Wiceprezes Zarządu

Michał Mental -Członek Zarządu,

Tomasz Macalik – Członek Zarządu,

Łukasz Mietła – Członek Zarządu,

Włodzimierz Sosnowski – Członek Zarządu.

Nowo powołany członek Zarządu:

– nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Spółki oraz jej podmiotów powiązanych;

– nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki
kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;

– nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze
Sądowym.

Niniejszym w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd WASKO S.A. podaje informacje dotyczącą nowego
Członka Zarządu WASKO S.A.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 5 w związku z § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U.
z 2018 r., poz. 757.

CV Łukasz Mietła_Członek_Zarządu