Numer raportu: 07/2014

Zmiana treści projektu uchwały WZA w sprawie podziału zysku za rok 2013

W związku z decyzją Zarządu Spółki o zaproponowaniu Walnemu Zgromadzeniu zwołanemu na dzień 12 czerwca 2014 roku wypłaty dywidendy za rok 2013, o której poinformowano w raporcie bieżącym nr 6/2014, Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości nowy projekt uchwały walnego zgromadzenia w tej sprawie.

 

Aktualna treść projektu uchwały:

Uchwała nr 14 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WASKO S.A. działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2.108.349,86 zł w następujący sposób: 1. kwotę 911.875,00 zł (dziewięćset jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 00/100), – to jest 1 grosz na każdą akcję WASKO S.A. przeznacza się na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, 2. kwotę 1.196.474,86 zł (jeden milion sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote, 86/100) przeznacza się na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2 Ustala się, że dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 14 sierpnia 2014 roku, a dniem wypłaty dywidendy będzie dzień 29 sierpnia 2014 roku.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Poprzednia treść projektu uchwały:

Uchwała nr 14 (projekt) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 12 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013.

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WASKO S.A. działając zgodnie z art.395 §2 pkt.2) oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia zysk netto za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 2.108 tys. zł w całości przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.