Numer raportu: 16/2021

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 05 lipca 2021 r.

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka), informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o
zmianie terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 lipca 2021 r.

Zmiana terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podyktowana jest złożonym przez znaczącego
akcjonariusza Spółki wnioskiem o dokonanie zmiany terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który
wpłynął do Spółki w dniu 08 czerwca 2021r. Mając na celu zapewnienie uczestnictwa w obradach Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia jak najszerszej grupie akcjonariuszy, Spółka przychyliła się do ww. wniosku i podjęła
decyzję o zmianie pierwotnego terminu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym Zarząd Spółki zmienia termin zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na
nowy termin, poprzez odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego pierwotnie na dzień 21
czerwca 2021 roku i jednocześnie, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek
handlowych („K.s.h.”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 05 lipca 2021 roku, które
odbędzie się w siedzibie Spółki w Gliwicach przy ul. Berbeckiego 6 o godzinie 12:00.
Ponadto Zarząd Spółki informuje, że porządek obrad i treść projektów uchwał wraz z załącznikami, przekazanych
przez Spółkę do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 14/2021 z dnia 25 maja 2021 r., nie uległy
zmianie, z zastrzeżeniem aktualizacji planowanej daty odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz wybór
komisji skrutacyjnej.

4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym
2020,

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego WASKO S.A. za rok obrotowy 2020.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu WASKO S.A. z działalności Grupy Kapitałowej WASKO S.A.
w roku obrotowym 2020.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A.
za rok obrotowy 2020.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2020.

10. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym 2020 roku.

11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej WASKO S.A. z wykonania przez nich obowiązków w roku
obrotowym 2020.

12. Podział zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii dotyczącej Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i
Rady Nadzorczej WASKO S.A. za lata 2019-2020.

14. Zamknięcie obrad.

W załączeniu Zarząd przedkłada ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki.

Ogłoszenie.pdf

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie
internetowej Spółki pod adresem: www.wasko.pl, w zakładce Inwestorzy, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
Szczegółowa podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2018r. poz. 512 i 685).