Numer raportu: 10/2010

Zawiadomienie o wyborze oferty Konsorcjum WASKO S.A. i GERTRUDE S.A.E.M na wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu z ceną ofertową 109,6 mln zł,

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 18 października br. otrzymał od Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta Wrocław zawiadomienie o wyborze oferty złożonej przez Konsorcjum firm: WASKO S.A. (Lider Konsorcjum) i GERTRUDE S.A.E.M z siedzibą we Francji w postępowaniu na „Wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu w zakresie funkcji kluczowych” z ceną ofertową 109,6 mln zł (brutto).

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostarczenie Inteligentnego Systemu Transportu (ITS), zapewniającego realizację w określonym obszarze Wrocławia funkcji uznanych przez Zamawiającego za funkcje kluczowe. Celem realizacji zamówienia jest uzyskanie lepszych i zgodnych z polityką Miasta Wrocław warunków przemieszczania się pojazdów i innych użytkowników dróg na ciągach i w obszarach objętych pracą systemu. Realizacja zamówienia powinna ponadto umożliwić służbom miejskim efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępniać bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej. Funkcjonowanie systemu powinno również zapewnić użytkownikom dróg możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o warunkach ruchu z wykorzystaniem szerokiego spektrum nośników informacji. Rozpoczęcie realizacji zamówienia przewidziane jest w roku 2010, a jego zakończenie w grudniu roku 2012.

Partner WASKO S.A. – spółka GERTRUDE S.A.E.M. ma siedzibę w Bordeaux we Francji, a głównym profilem jej działalności jest projektowanie i wdrażanie systemów oraz specjalistycznych aplikacji z zakresu inżynierii ruchu drogowego.

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż wybór oferty złożonej przez Konsorcjum WASKO S.A. oraz GERTRUDE S.A.E.M. na wykonanie Inteligentnego Systemu Transportu we Wrocławiu nie jest równoznaczny z podpisaniem umowy w tym zakresie. O fakcie podpisania takiej umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Jako kryterium uznania zamówienia za znaczące uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec I półrocza 2010 r. wynosiły 153 545 tys. zł.