Numer raportu: 18/2016

Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 30 czerwca 2016r. pomiędzy Emitentem i spółkami zależnymi tj. COIG S.A. oraz GABOS SOFTWARE sp. z o.o. a ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach została zawarta Umowa Wieloproduktowa kredytu bankowego.

Bank przyznał odnawialny Limit Kredytowy w ramach Umowy Wieloproduktowej do wykorzystania w wysokości 36.000.000,00 zł _trzydzieści sześć milionów złotych 00/100_ w okresie od dnia 30.06.2016r. do dnia 29.06.2017r.

W ramach Umowy poszczególne Spółki z Grupy Kapitałowej WASKO S.A. otrzymały następujące limity:

WASKO S.A. maksymalnie 30 mln zł, w tym:
– maksymalnie 10 mln zł na kredyt obrotowy w rachunku bankowym,
– maksymalnie 20 mln zł na Inne usługi w formie gwarancji bankowych do 12 miesięcy oraz akredytywy do 180 dni,
– maksymalnie 20 mln zł na inne usługi w formie gwarancji bankowych do 84 miesięcy.

COIG S.A. maksymalnie 5 mln zł, w tym:
– maksymalnie 5 mln zł na kredyt obrotowy w rachunku bankowym,
– maksymalnie 5 mln zł na inne usługi w formie gwarancji bankowych do 48 miesięcy oraz akredytyw do 180 dni.

GABOS SOFTWARE sp. z o.o. maksymalnie 1 mln zł, w tym:
– maksymalnie 1 mln zł na kredyt obrotowy w rachunku bankowym,
– maksymalnie 1 mln zł na inne usługi w formie gwarancji bankowych do 42 miesięcy.

Zabezpieczenia:
WASKO S.A. – Zastaw rejestrowy na zapasach 3,5 mln zł oraz weksel własny in blanco.
COIG S.A. – Zastaw rejestrowy na środkach trwałych do pełnej wartości środka trwałego oraz weksel własny in blanco.
GABOS SOFTWARE sp. z o.o. – weksel in blanco.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą przyjęto wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na dzień 31.03.2016 wynosiły 186,9 mln zł.

Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133_.