Numer raportu: 9/2018

Zawarcie z Bankiem przez Spółkę Zależną Emitenta umowy o udzielenie gwarancji oraz udzielenie poręczeń przez Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 26 marca 2018 r. spółka zależna SPC-1 Sp. z o.o. (SPC-1) zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o udzielenie gwarancji (Umowa), na zabezpieczenie umowy na zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach Projektu „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS Część 1 zamówienia” (Kontrakt) – w ramach której Bank Gospodarstwa Krajowego wystawi:

gwarancję należytego wykonania umowy i właściwego usunięcia wad i usterek do łącznej maksymalnej wysokości 61,7 mln PLN), w tym:

 

  • a) 61,7 mln w zakresie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia wystawienia Gwarancji do dnia 28 czerwca 2023r. włącznie,

 

 • b) 18,5 mln PLN w zakresie roszczeń z tytułu nieusunięcia wad i usterek (w tym z tytułu kar umownych) na żądanie złożone w okresie od dnia 28 czerwca 2023r. do dnia 14 czerwca 2028r. włącznie. Zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji stanowią w szczególności:
   • a) cesja wierzytelności z Kontraktu o wartości nie niższej niż wartość udzielonych gwarancji;

   

   • b) z każdego wpływu z Kontraktu (z wyłączeniem wpływów zaliczki otrzymanej z PKP PLK na realizację Kontraktu) w zakresie realizowanym przez SPC-1 Sp. z o.o., tytułem zabezpieczenia roszczeń BGK z tytułu wystawienia gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek, blokowana będzie na rachunku kaucji prowadzonym w BGK, kwota w wysokości min. 1 % kwoty wpływów brutto. Po zrealizowaniu Kontraktu kwota ta powinna wynieść min. 10% kwoty gwarancji należytego wykonania kontraktu;

   

   • c) poręczenie w całym okresie ważności gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek udzielone przez Emitenta – WASKO Spółka Akcyjna oraz spółkę zależną Emitenta – COIG Spółka Akcyjna;

   

   • d) zastaw rejestrowy na rachunku Kontraktu prowadzonym w BGK przez który przeprowadzanych będzie 100% przepływów z Kontraktu w zakresie przysługującym SPC-1;

   

   • e) cesja wierzytelności z gwarancji dobrego wykonania oraz gwarancji usunięcia wad i usterek wystawionych na zlecenie podwykonawców;

   

   • f) w terminie 10 dni po redukcji kwoty gwarancji należytego wykonania, SPC-1 Sp. z o.o. będzie zobowiązana do zawarcia umowy przelewu wierzytelności z przyszłych kontraktów (zawieranych przez Emitent lub spółkę zależną Emitenta – COIG Spółka Akcyjna).

   

  • g) oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC złożone przez SPC-1, Emitenta oraz spółkę zależną Emitenta – COIG Spółka Akcyjna.

W dniu 26 marca 2018 r., na zabezpieczenie spłaty wierzytelności z tytułu udzielonych gwarancji Emitent, SPC-1 oraz spółka zależna Emitenta COIG Spółka Akcyjna złożyli oświadczenia o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 KPC na kwotę 150% kwoty gwarancji należytego wykonania i właściwego usunięcia wad i usterek.
Pozostałe warunki, na których została zawarta umowa, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej czy naruszenia jej warunków, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.