Numer raportu: 9/2010

Zamówienie od Grupy TP S.A. na dostawę produktów Oracle o wartości 25 mln zł,

Zarząd WASKO S.A. informuje o otrzymaniu od Telekomunikacji Polskiej S.A. oraz od spółki wchodzącej w skład Grupy TP S.A., to jest PTK Centertel Sp. z o.o., zamówień na dostawę produktów Oracle o łącznej wartości 25 mln zł netto. Zamówienia zostaną zrealizowane do końca października 2010 roku. Warunki zamówienia przewidują kary umowne na wypadek opóźnień – WASKO S.A. może zostać obciążone karą umowną w wysokości 0,3% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, a w przypadku opóźnienia powyżej 30 dni dodatkową karą w wysokości 0,5% wartości zamówienia.

Grupa TP S.A. od lat należy do strategicznych partnerów WASKO S.A. Uruchomienie nowego obszaru współpracy z podmiotami Grupy TP w postaci otrzymanych zamówień jest potwierdzeniem wysokich kompetencji WASKO S.A. również w zakresie dostarczania produktów firmy Oracle/SUN.

Jako kryterium uznania otrzymanych zamówień za znaczące uznano wartość kapitałów własnych WASKO S.A., które na koniec I półrocza 2010 r. wynosiły 153 545 tys. zł.