Numer raportu: 23/2018

Zakup nieruchomości przez Spółkę zależną COIG S.A.

Zarząd WASKO S.A. (Emitent) przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 11 lipca 2018r. od spółki zależnej COIG S.A. o zawarciu w dniu 11 lipca 2018 r. przez COIG S.A. z siedzibą w Katowicach z Śląską Grupą Inwestycyjną Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach umowy nabycia nieruchomości gruntowej, położonej w Piekarach Śląskich, zabudowanej budynkiem przystosowanym do świadczenia usług medycznych za cenę wynoszącą 12.127.800,00 zł (dwanaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy osiemset złotych). Zawarta transakcja zwiększa posiadany przez Grupę portfel nieruchomości inwestycyjnych, a transakcja sfinansowana została z dostępnych nadwyżek finansowych.
COIG S.A. jest spółką zależną, w której WASKO S.A. posiada 93,97 % udziału w kapitale zakładowym oraz tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.