Numer raportu: 14/2010

Wybór oferty Konsorcjum WASKO S.A. i DGT Sp. z o.o. jako najkorzystniejszej w postępowaniu na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, iż Spółka otrzymała informację, że oferta konsorcjum firm WASKO S.A. (Lider Konsorcjum ) oraz DGT Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, umożliwiającego przyjęcie i rejestrację zgłoszeń na numer alarmowy 112 oraz inne numery alarmowe” prowadzonym przez Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Wartość złożonej oferty wynosi: 9,1 mln zł. Przedmiotowy system ma zostać uruchomiony w terminie 6 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wybór oferty konsorcjum firm WASKO S.A. oraz DGT Sp. z o.o. został dokonany w oparciu o aukcję elektroniczną z wykorzystaniem Platformy Aukcji Elektronicznych Urzędu Zamówień Publicznych. Do aukcji elektronicznej zaproszono 7 Wykonawców z 10, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu publicznym.

Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie systemu teleinformatycznego wspierającego pracę i współdziałanie służb ustawowo powołanych do przyjęcia i obsługi wywołań alarmowych na poziomie Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego (WCPR). W rezultacie przyczyni się to do poprawy bezpieczeństwa obywateli i cudzoziemców przebywających na terenie RP. Powstały, w wyniku realizacji zamówienia system informatyczny będzie stanowił podstawę funkcjonowania Wojewódzkich Centrów Powiadamiania Ratunkowego, będących jednym z głównych elementów systemu powiadamiania ratunkowego w Polsce.

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż wybór oferty złożonej przez Konsorcjum WASKO S.A. oraz DGT Sp. z o.o. nie jest równoznaczny z podpisaniem umowy – o fakcie podpisania takiej umowy Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.