Numer raportu: 9/2011

Wybór Ernst & Young Audit Sp. z o.o. na biegłego rewidenta WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki działająca na podstawie §26 ust.2 pkt 3 Statutu Spółki ponownie wybrała Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na biegłego rewidenta Spółki. Zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej Ernst & Young Audit Sp. z o.o. dokona przeglądu sprawozdania finansowego WASKO S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za I półrocze 2011 i 2012 roku oraz dokona badania sprawozdania finansowego WASKO S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok obrotowy 2011 i 2012.

 

WASKO S.A. korzysta z usług Ernst & Young Audit Sp. z o.o. od kilku lat. W szczególności Ernst & Young Audit Sp. z o.o. sporządziła w 2006 roku opinię na temat rozliczenia połączenia HOGA.PL S.A. i WASKO S.A., a także dokonywała badania sprawozdań finansowych Spółki i jej Grupy Kapitałowej za lata 2006 – 2010 oraz dokonała przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych WASKO S.A. i Grupy Kapitałowej WASKO S.A. począwszy od roku 2007.