Numer raportu: 19/2019

Wniosek Zarządu i opinia Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie pokrycia straty netto za rok 2018

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 16 maja 2019 r. podjął uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A. wniosku dotyczącego pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 2.446.282,35 zł (słownie: minus dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.

Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza WASKO S.A w dniu 16 maja 2019 roku podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018 w wysokości 2.446.282,35 zł (słownie: dwa miliony czterysta czterdzieści sześć tysięcy dwieście osiemdziesiąt dwa złote i trzydzieści pięć groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
Ocena Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem Zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy WASKO S.A.