Numer raportu: 11/2020

Wniosek Zarządu i ocena Rady Nadzorczej WASKO S.A. w sprawie podziału zysku netto za rok 2019

Zarząd WASKO S.A. z siedzibą w Gliwicach (Emitent, Spółka) informuje, że w dniu 02 czerwca 2020 r. podjął
uchwałę w sprawie przedstawienia Radzie Nadzorczej, a następnie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Akcjonariuszy WASKO S.A. wniosku dotyczącego podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości
4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt
dwa grosze) wykazanej w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. w taki sposób, aby zysk ten:a) w kwocie 2.592.394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,


b) w kwocie 1.823.750,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02
zł na jedną akcję.Jednocześnie Spółka informuje, że Rada Nadzorcza WASKO S.A w dniu 02 czerwca 2020 roku podjęła uchwałę
dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 w wysokości
4.416.144,72 zł (słownie: cztery miliony czterysta szesnaście tysięcy sto czterdzieści cztery złote i siedemdziesiąt
dwa grosze) wykazanej w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok obrotowy trwający od dnia 01 stycznia
2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 r. w taki sposób, aby zysk ten:a) w kwocie 2.592.394,72 zł przeznaczony został na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki,


b) w kwocie 1.823.750,00 zł przeznaczony został na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, to jest w wysokości 0,02
zł na jedną akcję.Jako dzień dywidendy zarekomendowano 06 lipca 2020 r., a jako termin wypłaty dywidendy 31 lipca 2020r.


Ocena Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem Zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy
WASKO S.A.