Numer raportu: 02/2012

WASKO S.A. otrzymała od MSP wyłączność negocjacyjną w sprawie prywatyzacji COIG S.A. z siedzibą w Katowicach

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację, iż decyzją Ministra Skarbu Państwa z dnia 1 lutego 2012 roku Spółka otrzymała wyłączność negocjacyjną w procesie prywatyzacji COIG S.A. z siedzibą w Katowicach,  polegającej na sprzedaży przez Ministerstwo Skarbu Państwa 459.000 akcji COIG S.A., o wartości nominalnej 10 złotych każda i stanowiących 85 proc. jej kapitału zakładowego. Termin udzielonej wyłączności negocjacyjnej został ustalony na 5 marca 2012 roku.

WASKO S.A. jest zainteresowane nabyciem akcji COIG S.A. ze względu na komplementarny charakter prowadzonej przez COIG działalności. Zdaniem Zarządu WASKO S.A.  włączenie COIG S.A. do Grupy Kapitałowej WASKO S.A. nie tylko wzbogaci jej ofertę handlową, ale przede wszystkim pozwoli na wejście Grupy na nowe rynki związane z szeroko rozumianym sektorem przemysłu wydobywczego. W wymiarze finansowym przejęcie COIG S.A. (jeśli dojdzie do skutku) może spowodować zwiększenie skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej WASKO S.A. o ponad 20 %. Ewentualny zakup akcji COIG zostanie w znacznej części sfinansowany w oparciu o środki własne Spółki.

COIG S.A. z siedzibą w Katowicach jest dostawcą kompleksowych, dedykowanych rozwiązań informatycznych, wspomagających procesy zarządzania w przedsiębiorstwach przemysłowych, w tym w szczególności o profilu górniczym. Spółka jest również producentem oprogramowania dla sektora publicznego, w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, wspomagającego całość procesów administracyjnych – w tym także finansowych – realizowanych w jednostkach administracji samorządowej. COIG S.A. dostarcza także rozwiązania wykorzystywane w jednostkach działających w sektorze ochrony zdrowia. W roku 2010 COIG S.A. zatrudniała 458 osób, osiągając przychody ze sprzedaży w wysokości 57,1 mln zł oraz zysk netto na poziomie 4,3 mln zł.