Numer raportu: 18/2019

Uzupełnienie raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok w zakresie oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego

Zarząd WASKO S.A. („Spółka”, „Emitent”) w uzupełnieniu jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za 2018 rok, opublikowanego 26.04.2019 roku, przekazuje do publicznej wiadomości informacje określone w §70 ust. 6 pkt 5 lit. l oraz §71 ust.5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, które nie zostały wcześniej podane.

1. Komitet audytu
Komitet audytu WASKO S.A. w roku 2018 oraz na dzień publikacji jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki oraz Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za 2018 rok działał w następującym składzie:

Eugeniusz Świtoński – Przewodniczący Komitetu Audytu
Krzysztof Gawlik – Członek Komitetu Audytu,
Marek Rokicki – Członek Komitetu Audytu.

2. Spełnienie kryteriów niezależności
Członkowie Komitetu Audytu złożyli oświadczenia o niezależności członka Komitetu Audytu Spółki WASKO S.A. Kryteria niezależności członków Komitetu Audytu, o których mowa w art. 129 Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, spełniali i spełniają Pan Eugeniusz Świtoński – Przewodniczący Komitetu Audytu oraz Pan Marek Rokicki – Członek Komitetu Audytu.

3. Wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia Rada Nadzorcza wskazała, że spośród członków Komitetu Audytu osobą posiadającą kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej jest Pan Krzysztof Gawlik.

Pan Krzysztof Gawlik jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W latach 1983 – 1991 pracował w Urzędzie Skarbowym w Gliwicach, od 1998 r. wpisany na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministra Finansów. Od roku 1991 prowadzi własną kancelarię prawno-podatkową, będąc jednocześnie współwłaścicielem biura rachunkowego.

4. Wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,

Osobą posiadającą wiedzę i umiejętności w zakresie branży jest Pan Eugeniusz Świtoński. Pan Eugeniusz Świtoński ukończył studia wyższe na Politechnice Poznańskiej, a następnie rozpoczął pracę w Politechnice Śląskiej. Wybitny i ceniony nauczyciel akademicki, prowadzący bardzo szeroką działalność dydaktyczną z zakresu przedmiotów ściśle związanych z obszarami jego działalności naukowej, tj. mechanika teoretyczna i doświadczalna, mechatronika, a także biomechanika. Ściśle współpracuje z przemysłem i prowadzi badania naukowe dla jego potrzeb. Inicjator i założyciel Centrum Technologii Bezpieczeństwa i Obronności Politechniki Śląskiej. Członek wielu organizacji naukowych, krajowych i zagranicznych w tym komitetów naukowych konferencji krajowych i zagranicznych oraz komitetów redakcyjnych czasopism naukowych w kraju i za granicą.

5. Informacja na temat świadczenia przez firmę audytorską badającą sprawozdanie finansowe WASKO S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WASKO S.A. dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług,

W roku 2018 firma audytorska nie wykonywała tego typu usług na rzecz WASKO S.A. ani innych spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A.

6. Główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem.

1. Zgodnie z regulacjami obowiązującymi Spółkę, wyboru podmiotu uprawnionego do badania dokonuje Rada Nadzorcza w formie uchwały, działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu.

2. Wybór jest dokonywany z uwzględnieniem zasad bezstronności i niezależności firmy audytorskiej oraz analizy prac realizowanych przez nią w Spółce, a wykraczających poza zakres badania sprawozdania finansowego celem uniknięcia konfliktu interesów (zachowanie bezstronności i niezależności).

3. Rada Nadzorcza podczas dokonywania finalnego wyboru, a Komitet Audytu na etapie przygotowywania rekomendacji, kierują się następującymi wytycznymi dotyczącymi podmiotu uprawnionego do badania:

a) cena zaproponowana przez podmiot uprawniony do badania;

b) możliwość zapewnienia świadczenia pełnego zakresu usług określonych przez Spółkę (badanie sprawozdań jednostkowych, badania sprawozdań skonsolidowanych, przeglądy sprawozdań etc.);

c) dotychczasowe doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań jednostek o profilu działalności podobnym do profilu działalności Spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej WASKO S.A.;

d) dotychczasowe posiadane doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

e) reputację podmiotu uprawnionego do badania na rynkach finansowych;

4. Okresy współpracy z podmiotem uprawnionym do badania oraz z kluczowym biegłym rewidentem:

a) Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych, przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5 lat.

b) Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w Spółce przez okres dłuższy niż 5 lat.

c) Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

5. Firma audytorska, o której mowa powyżej, może świadczyć na rzecz WASKO S.A. oraz jej spółek zależnych usługi dozwolone, tj.:

a) usługi będące czynnościami rewizji finansowej, w rozumieniu art. 2 pkt 7 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (dalej Ustawa),

b) usługi:

• przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej,

• wydawania listów poświadczających wykonywane w związku z prospektem emisyjnym, przeprowadzane zgodnie z krajowym standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur,

c) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników szacunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym,

d) usługi badania historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r.,

e) usługi weryfikacji pakietów konsolidacyjnych,

f) usługi potwierdzania spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji finansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych,

g) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzykiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,

h) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwestycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zmiennych składników wynagrodzeń,

i) usługi poświadczania dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla organów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub właścicieli, wykraczające poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obowiązków. Świadczenie usług, o których mowa w ppkt a) – i), możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową spółek.

7. Informacja na temat rekomendacji dotyczącej wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania.

W dniu 18 lipca 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki po rozpatrzeniu rekomendacji Komitetu Audytu, spełniającej obowiązujące warunki i sporządzonej w następstwie zorganizowanej przez WASKO S.A. procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria, dokonała wyboru 4Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na biegłego rewidenta Spółki.

8. Liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu.

W 2018 roku odbyły się cztery posiedzenia Komitetu Audytu WASKO S.A. Zarząd Emitenta informuje, że przedstawione uzupełnienie nie ma wpływu na wyniki wskazane w jednostkowym i skonsolidowanym raporcie rocznym za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018r. Wszystkie dane zawarte w sprawozdaniu finansowym WASKO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018, skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej WASKO S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 oraz sprawozdaniach firmy audytorskiej z badania przedmiotowych sprawozdań, które zostały opublikowane w dniu 26 kwietnia 2019 r. nie ulegają zmianie.