Numer raportu: 12/2016

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2016 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości uzupełnienie raportu bieżącego nr 10/2016 o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. na dzień 17 czerwca 2016r., polegającą na załączeniu do raportu bieżącego Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015r. Sprawozdanie to zostało przyjęte na mocy Uchwały nr 5 Rady Nadzorczej Spółki w dniu 02 czerwca 2016 r. i zostało również zamieszczone na stronie internetowej Spółki w zakładce dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: http://www.wasko.pl/walne-zgromadzenie-akcjonariuszy/

Podstawa prawna raportu: § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.