Numer raportu: 8/2010

Ustalenie tekstu jednolitego Statutu WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 września 20010 roku ustaliła tekst jednolity Statutu WASKO S.A. uwzględniający zmiany dokonane przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 23 czerwca 20010 roku. Pełny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dokonane zmiany Statutu WASKO S.A. polegałały na tym, że:

1. Dotychczasowy § 5 ust.1 Statutu o treści:
„§5
„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) Działalność usługowa związana z eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 11.20.Z,
2) Działalność wydawnicza, poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 22,
3) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 29,
4) Produkcja maszyn biurowych i komputerów- PKD 30,
5) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie sklasyfikowana- PKD 31,
6) Produkcja sprzętu i urządzeń radiowych, telewizyjnych i telekomunikacyjnych- PKD 32,
7) Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem sprzętu do sterowania procesami przemysłowymi- PKD 33.20,
8) Produkcja systemów do sterowania procesami przemysłowymi- PKD 33.30.Z,
9) Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego -PKD 33.40.Z ,
10) Przetwarzanie odpadów- PKD 37,
11) Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej- PKD 40.13.Z,
12) Dystrybucja i sprzedaż paliw gazowych w systemie sieciowym- PKD 40.22.Z,
13) Budownictwo- PKD 45,
14) Handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami samochodowymi i motocyklami- PKD 51,
15) Sprzedaż detaliczna książek, gazet i artykułów piśmiennych -PKD 52.47,
16) Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego- PKD 52.48.A,
17) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej- PKD 52.61.Z,
18) Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową- PKD 52.63.,
19) Transport rurociągowy- PKD 60.30.Z,
20) Telekomunikacja- PKD 64.20,
21) Pośrednictwo finansowe pozostałe – PKD 65.2.,
22) Działalność pomocnicza związana z pośrednictwem finansowym i z ubezpieczeniami – PKD 67,
23) Obsługa nieruchomości- PKD 70,
24) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń- PKD 71.34.Z,
25) Informatyka- PKD 72,
26) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych- PKD 73.10,
27) Działalność rachunkowo-księgowa- PKD 74.12.Z,
28) Działalność w zakresie architektury, inżynierii- PKD 74.20,
29) Badania i analizy techniczne- 74. 30. Z,
30) Reklama- PKD 74.40.Z,
31) Działalność dochodzeniowo- detektywistyczna i ochroniarska- PKD 74.60.Z,
32) Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 74.87.B,
33) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 75.25.Z,
34) Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane- PKD 80.42.B,
35) Działalność usługowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana- PKD 93.05.Z.”

otrzymał następujące brzmienie:

„§5
„1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
1) Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego – PKD 09.10.Z,
2) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – PKD 18,
3) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych- PKD 23.44.Z,
4) Produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – PKD 26,
5) Produkcja urządzeń elektrycznych – PKD 27,
6) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 28,
7) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych – PKD 29.31.Z,
8) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń – PKD 33,
9) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia- PKD 33.20 Z,
10) Dystrybucja energii elektrycznej – PKD 35.13.Z,
11) Handel energią elektryczną – PKD 35.14.Z,
12) Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym – PKD 35.22.Z,
13) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym – PKD 35.23.Z,
14) Demontaż wyrobów zużytych – PKD 38.31.Z,
15) Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – PKD 41,
16) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – PKD 42,
17) Roboty budowlane specjalistyczne – PKD 43,
18) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – PKD 46,
19) Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.41.Z,
20) Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.42.Z,
21) Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.59.Z,
22) Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.61.Z,
23) Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.62.Z,
24) Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.79.Z,
25) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet – PKD 47.91.Z,
26) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami – PKD 47.99.Z,
27) Transport rurociągami paliw gazowych – PKD 49.50.A,
28) Transport rurociągowy pozostałych towarów – PKD 49.50.B,
29) Działalność wydawnicza – PKD 58,
30) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych – PKD 60.20.Z,
31) Telekomunikacja – PKD 61,
32) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana – PKD 62,
33) Działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63,
34) Działalność holdingów finansowych- PKD 64.20. Z,
35) Pozostałe formy udzielania kredytów- PKD 64.92 Z,
36) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 64. 99. Z,
37) Działalność wspomagająca usługi finansowe oraz ubezpieczenia i fundusze emerytalne – PKD 66,
38) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.10.Z,
39) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z,
40) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami – PKD 68.31.Z,
41) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.20.Z,
42) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne – PKD 71,
43) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.19.Z,
44) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – PKD 73,
45) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna – PKD 74,
46) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z,
47) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.40.Z,
48) Działalność detektywistyczna i ochroniarska – PKD 80,
49) Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 82.99.Z,
50) Ochrona przeciwpożarowa – PKD 84.25.Z,
51) Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych – PKD 85.51.Z,
52) Nauka języków obcych – PKD 85.59.A,
53) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.B,
54) Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.60.Z,
55) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych- PKD 95.11.Z,
56) Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego- PKD 95.12.Z,
57) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.09.Z.”

2. Dotychczasowy § 17 ust.3 Statutu o treści:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/10 część kapitału zakładowego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.”

otrzymał następujące brzmienie:

„3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej albo na żądanie akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej 1/20 kapitału zakładowego, nie później niż w ciągu 14 dni od złożenia na piśmie lub w postaci elektronicznej przesłanego na adres e-mail Spółki przedmiotowego wniosku lub żądania.”

3. Dotychczasowy § 18 ust.3 Statutu o treści:

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/10 część kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone po ogłoszeniu
o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie potraktowane jako wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.”

otrzymał następujące brzmienie:

„3. Rada Nadzorcza oraz akcjonariusze przedstawiający co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Jeżeli żądanie takie zostanie złożone w terminie krótszym niż 21 dni przed wyznaczoną datą Walnego Zgromadzenia, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie kolejnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy uwzględniającego złożone żądanie.”

Statut WASKO S.A.