Numer raportu: 14/2013

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, o ustaleniu przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 16 maja 2013 roku jednolitego tekstu Statutu WASKO S.A. uwzględniającego zmiany dokonane przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 listopada 2012 roku. Pełny tekst jednolity Statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Dokonano następujące zmiany Statutu WASKO S.A. :

1. Dotychczasowy § 27 ust.1 o treści:
„1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż raz na kwartał.”

otrzymał brzmienie:
„1. Rada Nadzorcza zbiera się nie rzadziej niż cztery razy w roku.”

2 Dotychczasowy § 32 o treści:
㤠32
W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
2) dwóch członków Zarządu działających łącznie,
3) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

otrzymał brzmienie:
㤠32
W przypadku, gdy Zarząd jest wieloosobowy, do reprezentacji Spółki upoważnieni są:
1) Prezes Zarządu – jednoosobowo,
2) Wiceprezes Zarządu – jednoosobowo,
3) dwóch Członków Zarządu działających łącznie,
4) Członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

3. Dotychczasowy § 35 o treści:
„§35
Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile odrębne przepisy nie wskazują dodatkowo innych miejsc publikacji. ”

został skreślony.