Numer raportu: 24/2019

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 14.06.2019 r.

Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne
Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 14 czerwca 2019 r. w Gliwicach.
Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2018r, poz. 757).

ZWZA_WASKO_uchwały_podjęte_2019_06_14.pdf