Numer raportu: 10/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 06.06.2017 r.

Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 6 czerwca 2017 r. w Gliwicach.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

 

Załączniki

Pliki

Opis

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
WASKO S.A. w dniu 06.06.2017 r.