Numer raportu: 28/2020

Treść uchwał podjętych oraz uchwał niepodjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie WASKO S.A. w dniu 31.08.2020r.

Zarząd WASKO S.A. w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 31 sierpnia 2020 r. w Gliwicach raz projekt
uchwały, która nie została podjęta wskutek odstąpienia od jej rozpatrywania.
Jednocześnie Spółka informuje, że nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy do podjętych uchwał.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z
2018r, poz. 757).

NWZ_WASKO_2020_uchwały podjęte

NWZ_WASKO_2020_uchwała niepodjęta