Numer raportu: 29/2009

Transakcje osoby zarządzającej na akcjach WASKO S.A.

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami, Pan Tomasz Kosobucki – Członek Zarządu Spółki w dniu 25 listopada 2009 dokonał zbycia 41.350 akcji  WASKO S.A. po średnim kursie 1,43 zł za jedną akcję, a następnie w dniu 26 listopada 2009 roku dokonał nabycia 43.000 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 1,47 zł za jedną akcję. Transakcje zbycia i nabycia akcji WASKO S.A. dokonane przez Pana Tomasza Kosobuckiego realizowane były na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

 

Obecnie Pan Tomasz Kosobucki posiada 43.000 akcji WASKO S.A. stanowiących 0,05% kapitału zakładowego Spółki i pozwalających na wykonywanie takiej samej ilości głosów na zgromadzeniu jej akcjonariuszy. Wykonanie powyższych transakcji związane było m.in. z relokacją posiadanych przez Pana Tomasza Kosobuckiego papierów wartościowych WASKO S.A. na rachunkach papierów wartościowych w różnych biurach maklerskich.