Numer raportu: 20/2015

Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 08 października 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Wajdy, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach zakupu akcji Spółki.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, Pan Wojciech Wajda w dniu 07 października 2015 roku zakupił łącznie 14.332 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 1,87 zł za jedną akcję.

Wszystkie transakcje zostały zawarte podczas sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Pan Wojciech Wajda jest obecnie właścicielem 54.813.359 akcji WASKO S.A., co stanowi 60,11% kapitału zakładowego Spółki oraz pozwala na wykonywanie takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu.

Pan Wojciech Wajda razem z żoną Panią Krystyną Wajdą oraz kontrolowanym przez niego podmiotem Stala Holding S.à.r.l. SPF z siedzibą w Luksemburgu, posiadają łącznie 74 045 940 akcji WASKO S.A., co stanowi 81,20 % kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.