Numer raportu: 19/2015

Transakcja zakupu akcji WASKO S.A. przez osobę zarządzającą

Zarząd WASKO S.A. informuje, iż w dniu 02 września 2015 roku Spółka otrzymała od Pana Wojciecha Wajdy, pełniącego funkcję Prezesa Zarządu, zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (zwana dalej „Ustawą”) o transakcjach zakupu akcji Spółki przez osobę blisko związaną z Panem Wojciechem Wajdą – Prezesem Zarządu Spółki w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 1 Ustawy.

Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, w dniu 01 września 2015 roku Pani Krystyna Wajda żona Pana Wojciecha Wajdy zakupiła łącznie 101 867 akcji WASKO S.A. po średniej cenie 1,86 zł za jedną akcję. Wszystkie transakcje zostały zawarte na sesji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Pani Krystyna Wajda jest obecnie właścicielem 13.226.867 akcji WASKO S.A. co stanowi 14,5% kapitału zakładowego Spółki oraz pozwala na wykonywanie takiej samej ilości głosów na walnym zgromadzeniu.

Pan Wojciech Wajda razem żoną Pani Krystyną Wajdą posiadają obecnie łącznie 68 025 894 akcji WASKO S.A., co stanowi 74,6 % kapitału zakładowego i pozwala na wykonywanie tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.

Pan Wojciech Wajda razem z żoną Panią Krystyną Wajdą oraz kontrolowanym przez niego podmiotem Stala Holding S.à.r.l. SPF z siedzibą w Luksemburgu, posiadają łącznie 74 031 608 akcji WASKO S.A., co stanowi 81,2 % kapitału zakładowego i uprawnia do wykonywania tyle samo głosów na walnym zgromadzeniu.