Numer raportu: 1/2017

Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w roku obrotowym 2017

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

a) skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2016 r. – 28 lutego 2017 r

b) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 12 maja 2017 r.

c) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 13 listopada 2017 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych, ponieważ skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej WASKO S.A. będą zawierać kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za II kwartał 2017 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny oraz skonsolidowany raport półroczny:

a) skonsolidowany raport roczny za rok 2016 r. – 28 kwietnia 2017 r.

b) jednostkowy raport roczny za rok 2016 r. – 28 kwietnia 2017 r.

c) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego, ponieważ w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2017 Spółka zamieści półroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe łącznie ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym.