Numer raportu: 01/2021

Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2021 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Rozporządzenie) Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości terminy
przekazywania raportów okresowych w 2021 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

a) skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2020 r. – 26 lutego 2021 r

b) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 r. – 21 maja 2021 r.

c) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 r. – 19 listopada 2021 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych
raportów kwartalnych, ponieważ skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej WASKO S.A. będą zawierać
kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową.
Jednocześnie zgodnie z postanowieniami § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za II
kwartał 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny oraz skonsolidowany raport półroczny:

a) skonsolidowany raport roczny za rok 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.

b) jednostkowy raport roczny za rok 2020 r. – 30 kwietnia 2021 r.

c) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2021 r. – 3 września 2021 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnego
raportu półrocznego, ponieważ w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 Spółka zamieści
półroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe łącznie ze skróconym półrocznym sprawozdaniem
finansowym.