Numer raportu: 7/2018

Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w roku obrotowym 2018

Na podstawie § 103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:
a) skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 28 lutego 2018 r
b) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. – 18 maja 2018 r.
c) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. – 16 listopada 2018 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnych raportów kwartalnych, ponieważ skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej WASKO S.A. będą zawierać kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację finansową. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za II kwartał 2018 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny oraz skonsolidowany raport półroczny:

a) skonsolidowany raport roczny za rok 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.
b) jednostkowy raport roczny za rok 2017 r. – 30 kwietnia 2018 r.
c) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. – 31 sierpnia 2018 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować odrębnego raportu półrocznego, ponieważ w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2018 Spółka zamieści półroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe łącznie ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym.