Numer raportu: 02/2020

Terminy publikacji raportów okresowych WASKO S.A. w 2020 roku

Na podstawie § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
(Rozporządzenie) Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości terminy
przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:

1. Skonsolidowane raporty kwartalne:

a) skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 r. – 28 lutego 2020 r.

b) skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 r. – 22 maja 2020 r.

c) skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 r. – 20 listopada 2020 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować
odrębnych raportów kwartalnych, ponieważ skonsolidowane raporty kwartalne Grupy Kapitałowej WASKO S.A.
będą zawierać kwartalne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz kwartalną informację
finansową.

Jednocześnie zgodnie z postanowieniami § 79 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować raportu za II
kwartał 2020 roku.

2. Skonsolidowany raport roczny oraz skonsolidowany raport półroczny:

a) skonsolidowany raport roczny za rok 2019 r. – 29 kwietnia 2020 r.

b) jednostkowy raport roczny za rok 2019 r. – 29 kwietnia 2020 r.

c) skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 r. – 4 września 2020 r.

Zarząd WASKO S.A. oświadcza, że zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikować
odrębnego raportu półrocznego, ponieważ w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2020 Spółka
zamieści półroczne skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe łącznie ze skróconym półrocznym
sprawozdaniem finansowym.