Numer raportu: 17/2011

Rozpoczęcie realizacji projektu inwestycyjnego o wartości 29,6 mln zł

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu realizacji projektu inwestycyjnego polegającego na zbudowaniu uniwersalnego systemu informatycznego klasy SCADA. System będzie umożliwiał centralne i  kompleksowe monitorowanie oraz nadzorowanie pracy dowolnych mediów, w tym: sieci energetycznych, sieci telekomunikacyjnych, gazowniczych i wodociągowych. Opracowane rozwiązanie pozwoli jednocześnie na wdrożenie nowego rodzaju usług związanych ze wspomaganiem działalności Niezależnego Operatora Pomiarów, które są z powodzeniem świadczone w innych krajach Unii Europejskiej.

W ramach inwestycji zostanie między innymi zbudowane centrum danych wyposażone w bezpieczną, ultranowoczesną infrastrukturę teleinformatyczną, pozwalającą na świadczenie wysokiej jakości usług przetwarzania i udostępniania danych. Cały program inwestycyjny zostanie zrealizowany w ciągu 24 miesięcy, a jego wartość została oszacowana na 29,6 mln zł. Projekt będzie realizowany w dwóch etapach i w 66% zostanie sfinansowany ze środków własnych Spółki, a w 34% będzie dofinansowany ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, a w szczególności w ramach wsparcia działań: „Badania i rozwój nowoczesnych technologii” oraz „Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia”. W dniu dzisiejszym WASKO S.A. podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości stosowną umowę w tym zakresie.

Projekt jest elementem strategii WASKO S.A. zakładającej systematyczne inwestycje w nowoczesne technologie i realizację prac badawczo-rozwojowych. Spółka szacuje, że w wyniku podpisanej umowy w 2011 roku wartość nakładów na inwestycje i prace badawczo-rozwojowe przekroczy sumę 25 mln zł. WASKO S.A. wspiera inwestycje w produkty wspomagające liberalizację rynku mediów, takich jak: woda, ciepło, gaz, energia elektryczna, wynikającej z konieczności wypełnienia przez Polskę dyrektyw unijnych, m.in. wdrożenia dyrektywy 2006/32/WE. Inwestycje w nowe technologie w zakresie powyżej opisanym znajdują zastosowanie w produktach i usługach oferowanych przez WASKO S.A. dla firm z sektora paliwowo-energetycznego oraz branż pokrewnych.