Numer raportu: 41/2020

Rezygnacja Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

Zarząd WASKO S.A. informuje, że wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Andrzeja Gduli z członkostwa w Radzie
Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 30 grudnia 2020 r.
Pan Andrzej Gdula pełni rolę Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej WASKO S.A. Pan Andrzej Gdula nie podał
powodu rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 pkt 4 w zw. z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne
informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.