Numer raportu: 8/2016

Rezygnacja Prezesa Zarządu z pełnionej funkcji

Zarząd WASKO S.A. przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 17 maja 2016 roku Pan Wojciech Wajda, kierując się dobrem Spółki, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu WASKO S.A. Powodem tej decyzji są ostatnie wydarzenia związane z postawieniem przez Prokuraturę w Warszawie zarzutów i zastosowaniem wobec Pana Wojciecha Wajdy środka zapobiegawczego.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 18 maja 2016 r. przyjęła rezygnację oraz podjęła decyzję o nie dokonywaniu obecnie wyboru nowego Prezesa Zarządu.

Rada Nadzorcza wyraża opinię, że obecny trzyosobowy Zarząd działający na podstawie obowiązujących przepisów Statutu zapewnia w należytym stopniu dalsze funkcjonowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Spółki.

Pan Wojciech Wajda jest głównym akcjonariuszem WASKO S.A. Funkcję Prezesa Zarządu WASKO S.A. pełnił od początku jej działalności tj. od dnia 18.02.1988 r., czyli od dnia rejestracji poprzednika prawnego Spółki – Przedsiębiorstwa Wdrażania Postępu Technicznego WASKO Sp. z o.o. Jest byłym pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wydziału Matematyczno-Fizycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz stażystą uczelni krajowych i zagranicznych. Pan Wojciech Wajda jest członkiem wielu stowarzyszeń i rad programowych. Poprzez uczestnictwo w Radach Naukowych krajowych uczelni wyższych oraz instytutów badawczych aktywnie wspiera rozwój polskiej nauki, czego efektem jest wiele inicjatyw oraz projektów badawczo-rozwojowych realizowanych w konsorcjach naukowo-przemysłowych. W trakcie prac nad zastosowaniem nowoczesnych technologii podejmował współpracę z największymi w kraju uczelniami wyższymi oraz instytutami badawczymi, m.in.: Politechniką Śląską w Gliwicach, Politechniką Warszawską, Wojskową Akademią Techniczną w Warszawie, Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechniką Wrocławską, Politechniką Gdańską, Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych, Wojskowym Instytutem Łączności, Instytutem Łączności, Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Mechanicznych, Wojskowym Instytutem Technik Inżynieryjnych, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej oraz Instytutem Technik Innowacyjnych EMAG.

Pan Wojciech Wajda był wielokrotnie nagradzany za prowadzoną działalność i dokonania. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”, Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego i odznaką „Zasłużony dla nauki polskiej”. Jest też laureatem Honorowego Medalu im. Adama Graczyńskiego za osiągnięcia innowacyjne w dziedzinie matematyki, elektroniki i informatyki.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.