Numer raportu: 32/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Zarząd WASKO S.A. informuje, że w dniu 20 października 2017 r. Pan Andrzej Sapierzyński – Członek Rady Nadzorczej WASKO S.A. złożył rezygnację z pełnionej funkcji z powodów osobistych.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)