Numer raportu: 34/2020

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

Zarząd WASKO S.A. (Emitent, Spółka) niniejszym informuje, że w dniu 22 września 2020 r. za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości – Centralna Informacja
Krajowego Rejestru Sądowego, mieszczącego się pod adresem internetowym: https://ekrs.ms.gov.pl, powziął
informację o dokonaniu w dniu 16 września 2020 r. rejestracji zmiany Statutu Spółki dokonanej na podstawie
uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WASKO S.A. z dnia 31 sierpnia 2020 roku,
w sposób opisany poniżej:

Dotychczasowy § 28 ust.2 Statutu Spółki o treści:

„2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu
Wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.”
otrzymał brzmienie:

„2. Zarząd składa się z 1 (jednego) do 8 (ośmiu) osób, w tym Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu
Wieloosobowego – Wiceprezesa Zarządu lub Wiceprezesów i Członków Zarządu.”

Tekst jednolity Statutu Spółki, ustalony uchwałą Rady Nadzorczej WASKO S.A., stanowi załącznik do niniejszego
raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.